Pyramide wiyatenoo he haala misranaaɓe haŋki ko “mar” e wiyde Abuubakri Muusaa Lam, ganndo bittoowo geɗe Misra haŋki, he deftere mum wiyateende “Fulɓe Gila Heli-E-Yooyo Haa Fuuta-Tooro. O wiyi wonnde innde ndee noon ina siftina en wowlaandu Pulaar ndu mbiyaten “marde”. Marde ko mooftude huunde, hisna ɗum. So en nduttiima he ko janngunoɗen he duɗe laamu ɗee, wiyaa ko wonnde misranaaɓe haŋki ina ngooŋɗinnoo wonnde ko neɗɗo ɓooyi maayde koo fof maa meeɗ nde ummitinaa. Ko ɗum waɗi, so gooto he laamɓe maɓɓe maayiino ɓe peewnatno ɗum haa feewa, ɓe cuɗa ɗum kaŋŋe e kaalis keewɗo, ɓe kasna ɗum, ɓe mbaɗa ɗum nder Mar (pyramid).

Haa jooni e ruttaade e ko wittiyanke oo wiyi koo, o wiyi wonnde ganndo gooto ina wiyee Mbay Gey won ɗo haali wonnde jolfuɓe ene njooporoo genaale <<mar yi>>. Eɓe njoganii genaale innde woɗnde nde ɓe mbiyata <<bammeel>>. Ndeen innde ina nanndi he innde nde fulɓe mbiyata <<baamuule>>. Woni faayiida haala kaa ko Abuubakri hollirde ɗum wonnde ina yahdi he yiyannde Seek Anta Joop nde o yi’i helmere “bammeel” ndee ina nanndi he wowlaandu ɗemngal Misranaaɓe haŋki ndu ɓe mbiyata “paa mer”; woni innde timmunde ndee.
Waɗde en paamii innde pyramide timmunde ndee he haala Misranaaɓe haŋki ko “paa mer” wonnoo. Wiɗtiyanke men oo hollirii nanndugol “paa mer” kañum he “baamuule”
Abuubakri hollirii kadi iwdi leƴƴi goɗɗi ɓaleeji to Misra. Wonaa enen tan ngimmii to Misra.

E kuɗol: ✍️ Mohammed Jallo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s