Hannde ko to jaŋde naayoriɗen, Njaŋŋgen njannginen, hay goostondiral miijooji koy jaŋde jeyaa. Njanngen jaŋde ɗanangal koy jaŋde jeyaa. Njanngen hay heɗtaade Annduɓe koy jaŋde jeyaa. Njanngen jaŋde wonatana e binndol, so jaŋde haalaama heewɓe cikkataa ko binndol tan woni jaŋde, binndol ko jaŋde tigi, kono jaŋde wonaa ɗoon haaɗi. Kala ko ina golle ko jaŋde naamndi. hay ngaynaako ko jaŋde sabu sa woni gaynaaka ina haani ngonna biɗtoowo e kulle ngaynataa ɗee, jannga e majje nganndaaɗe, ɗee nganndu’maa aduna haa gasii ko jaŋde, kala subaka mo pinɗaa a janngaani heen hay dara aan koo caggal ngonɗaa e yahrude. Tesko nganndaa kala ko aɗa gollo ina haani, njuurnitaɗaa ɗum, mbele nganndaa ɗum nganndaana ɗum, ko ndeen golle maa njuɓɓataa. ganndal ɓuri newanaade ko janngoowo walla bittoowo fof noon hawraama ko jaŋde tan, sabu takki neɗɗo ina wiɗtoo ko haa jogoo e huunde ndee ganndal. jaŋde binndol takki neɗɗo ina jannga binndol ko haa daña ganndal. ɗoo noon ina ceerti seeɗa tan ngam jaŋde binndol ina waɗii nafoore heeriinde, Hol ndeen nafoore? Kala ko njiiɗa walla koo nanɗa, sa añii yejjitde a winndat ɗum moofta. sa winndii, kala ndee ɗum yalti e hoore mah, woodi ko faljiri maa heen, njahaa to e binndol ma tawu toon, naftoroo ɗaa. kadi binndol ina reena ko heewi e ko ɓooyi, gila e daarti haa e nafooje walla golwole e ñaama golluuje, mawɗi ee ko nanndi heen, gannde keewɗe ko e binndol moofta. Hannde kadi ganndal weeyo ee ko nanndi heen fof nanii e ɗereeji walla masiŋaaji ko ko wiɗtaa kono gannde biɗtaaɗe ɗee koy binndol mooftatee. Alla moƴƴo oo haalii, e haala mum ceniika celluka, ngooŋɗuka ngoodka, O «wiyi ko ganndo ɓuri humanabine, sabu O «wiyi Neɗɗo kala ko ina gollo yoo wondu e ganndal, sa anndaa yaa naamnda annduɓe, waɗde en paami kala koo alda e ganndal feewaani yuɓaani, sañaaki sellaani kadi tiiɗaani. Ganndal teskuya ɗuum ko ŋelde e teeyde, e finde, yeru: njiya Neɗɗo oo «wiyi maa ngeeɗo Nagge walla nguuɗo Puccu, walla ndiiɗo leydi walla ko nanndi heen Neɗɗo «wiya ɗum
Aaɓaani walla ina aaɓi, a yiyi ngal ganndal tawa ko teskuya tan e wiɗtoo laaɓngo cer. njiya neɗɗo o «wiya Nagge am huuni walla mbaalu am maaniijo meelii, ko ganndal bittangal, sabu so a wondi e huunde a teskataaka huunde ndee woni a waɗtaani hakkille maa ngam anndude ɗum, a anndata ɗum. banndiraaɓe kala ɗo mbaawɗen tolnaade njanngen njannginen. sabu hannde woɗeeɓe ndaɗiri men ko jaŋde wondunde e wiɗtoo, enen fof eɗen nganndi Tuubaaka mbiyaten ɗum ko laaɓa laaɓa, koo ɗuum saabi heewi ganndal, kala ko yiyi, maa etto anndude ɗum, kala ɗemɗe e ɓe ni njannga. kono banndam pinene peerten, pindinen ɓesnguuji men, njaajnen miijooji e wiɗtooji men. maha ɗen e cuuɗi janngirɗi e gollirɗi. ngusten wasooji ƴeewen leyɗeele men ina moofti ngaluuji keewɗi ŋakki tan ko ganndal hono yiitirtee? walla so yiitaama Hol no gollirtee? Njanngen njannginen nafotoro ɗen, Diine men ngannden aada e pinal e tawaangal fof ngannden nganndinen ɓesnguuji men. Ngaluuji mooftiɗi e leyɗeele men njalti nen boowal naftoroo ɗen, ngopene njelaarii ɓe njeltoo ɗen ɓe ko ngaluuji men tan ɓe cakkatto men peemen ɗuum. baasal aduna noon haaɗi tan koy majjere.
E kuɗol Lamɗam Leñol Bah
Pullo Deekole
hannde ko Ñallal Dewo: 1. Lewru: 9.
(2019)

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s