MUHAMMADU BUHARI.
Oo tagaɗo, anndiraano ndee noddiraade, woni ardiiɗo rimɓe e riimayɓe Nijeeriya. Nonnon, mi wii ”Rimɓe”, e ”Riimayɓe”, ngam woɓɓe aɗɗe maɓɓe ɓurii ɗe maccuɓe maccagaaku.
Buhaari oo, giɗaaɓe, e nganyay-ɓe fuu o jeyii-ɓe.
Buhaari oo, goonga o Pullo, oornde o ardii.
Buhaari oo, oɗo ardii yaakanaaji, bamɗi, e ndoobi.
Buhaari oo, o haɓɓi ndoobi, kaayeefa!, ulluɗi ngiɗaaka.
Buhaari oo, laawol ceniigol o yaahirta dow.
Buhaari oo, o marɗo, maranaaɗo, boo maroowo ndottaaku.
Buhaari oo, kanko anndi nganyaadi, ndii Haaɓe.
Buhaari oo, o yi’ii acca-ennɗamku to Fulɓe.
Buhaari oo, o famtinaama nurral julɓe.
O nyawɗo, ɓe giɗii mayde maako.
O jamo ɓe giɗii nyawu maako.
O haɓɓiiɓe, ɓe mbii o kaɓɓoowo.
O haɓɓaay, ɓe mbii o waawataa.
Ɓe nodduma a wara, ɓe kuɗuma.
Ɓe nodduma a saloo, ɓe kuɗuma.
A huɗita a semtataa ɓe mbiita.
A fiyita ɓe mbi’a a munyataa.
Allah yamɗine.
Allah sukka kala ko torratama.
Allah henndita halluɓe pat, nder haade’en-ma.
Allah waylitana fuka kalluɗo halleende muum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s