YOGA E KO DIINA E DUNIYA NJANNGINKAM 1

1) Walaa mo baawɗem, e ɓural mum, e doolem nduumotoo so wanaa Alla Geno; ndelle jaaliiɗo munya sawro, galo acca hawtee, ɓurɗo leeƳinkino.

2) Kulol fu hulde Alla ɓuri; Sabo Alla kam tan won kuleteeɗe mooleteeɗo, nde mooliɗa goɗɗo a daɗataaɗum.

3) Kumtoowo haaju gaɗanteeɗo de yawataa, ɗaweteeɗo de haɓataawo Alla; ndelle so haaju jiɓorekema fu feewtu e makko, ndookotaaɗum kumtal haaju.

4) Nde neɗɗo rooki Alla go’o heɓaay, ɗiɗi heɓaay, tati heɓaay, fu tenynyora wo kam ɗawi hoorem, maa wo rookaraaki no haaniri, maa wo rookaaki ko haani; sabo Alla woroɗaa, luttintaa fodoore.

5) So neɗɗo waɗiima go’ o a munyi, a waɗitaaki, waɗiima ɗiɗi a munyi, a waɗitaaki, waɗiima tati a munyi a waɗitaaki, nde waɗima nay fu waɗitaɗum; sabo wanaa dimo kaanɗo munyaneede, wanaa kulo Alla kaanɗo hoynaneede.

6) Dimo fiyataa debbo, ɗawataa debbo, ka na suuɗaɗum anniya muuɗum.

7) Nde neɗɗo wi’imaa janngii nafaaki, fu wi’uɗum jan’giri faamay ko janngi.

8) Buurɗo e janba, e toonya ta sikka hono wo anndanaaka, maa waawanaaka de, wo munyana munyal ngal nafataaɗum, no ɓooyri fu na Alla nannguɗum.

9) So neɗɗo toonyeke ma, holliima baawɗe e nganyaandi fati tampin hoore ma e wullitagol yimɓe, wullita to Alla kam ɓuri semmbe, kam ɓuri ɓadaade, kam ɓuri jinngande toonyaaɗo.

10) So rafi dewral waɗii hakkunde neɗɗo e koreejim haana hebbinde saawrude woɓɓe; sabo walaa mo jogaaki saƳƳa ley wurom.

11) Hannden anndaaɓe na keewi, kaa yigiraaɓe ɗuuɗaa, jeydaaɓe na cowii, kaa laaɓanɓe neɗɗo reedu keewaa.

12) Hannden eelgal jawdi moɗii njinngu, uwii sakiraagu, warii teddeengal, halkii ndimaaku; so neɗɗo walaa fi ta eela yiɗeede e teddineede heɓataa.

13) Nyalaaɗe annaaru wo loomtunduran, so hannden mettii, haaɗi roko, tenynyoron jaango welan hono njuumndi, podanaaɗo fu yiiran ɗiɗim.

Kuɗol giɗo mbooɗirka suudu baaba.

Dr. DICKO Hamadoum
Bobo, 21/11/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s