Haa goram! Aduna yaltirii kam ɗo mi sikkaano. Miɗo jaayna ndee jaaynde he dow sunaare e muuso ɓernde. Giɗo am, sehil am limtaama hannde he maaynooɓe. Kooni ko ɗum yurminii, metti, haaɓnii kono mbaawɗen wiyde tan ko Geno jeyi en kadi to makko mbo woni kala he men ko duttotooɗo.
Abubakar Soh Aldakiiɗo ko ɓiɗɗo pullo jeyaaɗo to ngenndi Nijeeriya. Ko o suka tokooso to duuɓi kono to bannge ngenndiyankaagal ko o jaalal kerngal, timmungal. Ko kaŋko sosnoo ruttii kadi woni koohoowo hello Feeysbuuk (Facebook ) wiyateengo FULFULDE 24. He nder ngoon hello, o mbo waɗatnoo heen binndanɗe pattamlame gila he jaayndeeji haa he humpitooji ceniiɗi. Ko jaayndiyanke mawɗo o wonnoo. Alaa ko wonnoo darnde makko so wonaa yoo leñol ngol yahru yeeso. Kaŋko fof he humpitaade ɗemɗe keewɗe, ko neeniwal makko o ardinnoo he yeeso ɗemɗe ɗe o waawi ɗe fof. Weli mi he makko kaŋko ko caltuɗe (ngaddinaaji) Pulaar ɗee fof o yiɗnoo waawde haa teeŋti he caltuka Fuuta Tooro.
Min nganndondiri ko he Feeysbuuk, kono ndekete cehilaagal laylay renndo ina tiiɗa haa waya no ɓinngu yummaagu. Minen fof he seertude ngenndiiji e caltuka, ɗum gakkinaani musidal amen. O mbo wiyatnoomi wonnde ina jarani mo arde haa Muritani yiyde mi e wostondirde he am miijooji ko fayti he leñol ngol kono noon, kala ko Geno haajii ko ɗum woni ɓural. Ko wonaa ɗum koo, amin njoginoo eɓɓannde winndude saggitorde (dictionaire) Pulaar tawa ko caltuka Adamuwa e Fuuta Tooro ngoni heen kono ko Mbajjiri haaji fof ko jaɓde tan woodi.
Abubakara, a suddiima leppi leydi. Kono min njejjittaama haa cay. Golle maa e darnde maa he leñol maa min ceediima. So ɓiɗɗo pullo kala dariima darnde nde ndarinoɗaa, maa wood ko waylii he ngonka leñol fulɓe.
Yo yurmeende Geno he makko. Yo toon won fooftorde makko. Yo gaan won ñiiɓirde makko. Yo Annabiijo won koɗdiiɗo makko.
E kuɗol: Mohammed Jallo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s