Yimre: pulal pulaar.
Ko halki pulaar ?
Kaalɗo o wiy, holko halki pulaar, sa nanii halki ko warde pulaar.
Sa wiy pulaar a wiy pulal a wiy fulfulde.

Halki pulaar ko ɓiy pullo, biyɗo haalaataa pulaar.
Nanataa pulaar, yejjiti pine adaaji pulaar. Owelsindi ganni e gannde, pulaar.
Ko oo heli koyɗe forňi daande pulaar. So ɓiy pullo NEFII TIBA hoɗata ko e baar. Hee ɓiy pullo, feertu gite ma ndaar gilaa MISRA haa MADAGASKAAR, alaaɗo, alaa haalooɓe pulaar. Gilaa ATAAR haa nataa DAKAAR, ɓiy pullo ko aan wonnoo gelluwaar. So heege noo ma artu haar. Halki pulaar, halki pulaar ko ɓiy pullo biyɗo weltortaako kolli koɗonooji pulaar. Halki pulaar ko ɓiy pullo biyɗo roƳortaako bawɗi e bubaaji pulaar. Halki pulaar ko ɓiy pullo biyɗo ina yiɗi fin’de kono wonaa e mangooji pulaar.

Halki pulaar ko ɓiy pullo biyɗo ina yiɗi jaayndeeji kono, softanaani jaaynde pulaar. Halki pulaar ko ɓeen lewantooɓe naLankooɓe jananɓe, ngoppi pulaar. Haalti pulaar en ngaɗdii bone e pulaar. Haalti pulaar en ne njeyaa ko e kene hene pulaar. Ɓeen ko jannguɓe njenngini leňol pulaar. Ɓe njannginaani ɓe njiŋnganaani, leňol pulaar. Ƴeɗtuɓe sirluuji men caaktoNOYI ɓeen aňɓe pulaar. Ɓen wiyeteeɓe hannde, wiyeteeɓe hannde ko yoytaaɓe hannde ko leňol pulaar, ina saɗi e maɓɓe baawɗo WINNDUDE pulaar . Hayni e nder galleeji maɓɓe ɓe kaalataa PULAAR, hay ɓiɓɓe ma haalkine e nesuuji pulaar. Sabu maɓɓe yawaade halde pulaar e kaloowo pulaar. Ko ɗuum aɗdani hay so neɗɗo haaldi e maɓɓe pulaar ɓe njabotaako ɗum e pulaar. Halki pulaar ko resaaɓe min, njibini mamin ngardina pulaar e dukooji e hareejiɗi sabu garda gol pulaar, ɓeydantaa so wonaa ayiiba ɗemngal pulaar MALLIɗi e gaar-niɗi ngaɗdataa so wonaa tesko pulaar. Leggeyaaji bonɗi telɓinii yoga e ndenndiyankooɓe e yinnooɓe ɓamta pulaar. Hee ɓiy pullo hono am kaloowo pulaar, hade ka jiɗɗo KOMI jiɗɗo ndennden ɓamten pulaar.Kuɓi ner ngesa men oon mo yiɗaa pulaar, hade mum dawde Lelna basaale basaale, ngonnooɗe yakaare pulaar.

Pullo ar ko enen njey pulaar, sa aranaani pulaar alaa mo aranta pulaar. Pine e pijirlooji men, CIFTI E TINNDI E DAARI pinndinoji men e payka e pulareeji men.

Janngude ɗemlal men ko sodorde ƁAMTAARE men. Mi yiɗiima aan JIƊƊO pulaar, mi aňiima aan GAŇƳO PULAAR. KALA-MO WIY INA HALKA PULAAR HALKOO HAA MAAYA PAK, TAWO HALKAANI PULAAR.

ON NJAARAAMA, ON NJAARAAMA, ONON NGENNDIYANKOOƁE DARANIIƁE PULAAR.

YIMRE: ALSAN BAH, LOLLIRƊO PULLO BAH.
KUƊOL SUWAYBU ALFAA.
DUƊAL FUL-FULDE.

HANNDE KO 17 LEWRU KORSE 2020.

2 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s