Ballo hooreejo lesdi Naajeeriya, Yemi Osinbajo, tuumiraama jaɓtuki goɗɗe nder ceede, ɗe hooreejo-no hukuuma faddooha kuuɗe mosle ka Naajeeriya EFCC, Ibrahim Magu tuumiraa e martuki-ɗe. Ɓaawo nde hukuuma maako kan njaɓtoyɗe haa mosle’en feere-feere e lesdi ndi’i.

To nihi ɗum waɗi ardiiɗo hukuuma EFCC kan jippina, nden kadi suraa, ngam jaabaaki tuume ɗe o tuumirirtee, dow no ceedo ɗuuɗko majjiri e hukuuma maako kan. O tuumiraama e jeytuki ceede teetowaaɗe, haa hippa-regga’en ko hewtani nayraa biliyonji cappanɗe tati e joweenayi (39b).
Nder ɗen nihi ceede ɗen, ballo hooreejo lesdi, Yemi Osinbajo, haƴum maa tuumiraama e jaɓtuki nayraa biliyon nayi (4b) nder ceede ɗen. Sarde ko hooreejo lesdi ndi’i Muhammadu Buhari, waɗi jahaangal raɓɓitoyki njamu to lesdi Engla.
Ammaa lawyaajo maako Taiwo Osipitan, fewnii haala kan, nden kadi o innirii nonɗum e anniya ɓalwinanki ballo hooreejo lesdi innde, ka woɓɓe saggarla’en yiɗi. Bana no goɗɗi nder cuuɗi caakol kubaruuji saaki.
Kanko maa ballo hooreejo lesdi ndin, ta wakkere maako, o umrii hooreejo polis’en lesdi, dow wiɗitoo haala, ka o tuumiraa kan. Ngam heɓtoyki goonga hakkunde maako e tuumooɓe-mo dow kuuɗe mosle ɗen.
Kanko ni Ibrahim Magu, to on ngejjitaay, o darnaama haa ardaaki hukuuma EFCC, keeña Njeslaare, ɓawo nde o tuumiraa e kuuɗe mosle kanko on maa. Hukuuma kan ni, nden maa woowii fartaneeki ardiiɓe, ngam nder ardiiɓe hukuuma kan nayo (4) walaa gooto mo fartaaka, nden tuumiraa e kuuɗe mosle ɓaawo farteeki kin.

Windande: Surajo Teete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s