*Hooreejo Dowlaaji Dennduɗi ɓooyɗo biyeteeɗo Barak Obamaa, saaktii kaa ɗoo haala ngaroowa, wiyi :*

*”So mi miijiima luggiɗeendi waamulde am e keewal kilooji leydi pawoyteeɗi e waamulde am, mi tawat tan, alaa fof ko jari e waɗde banndam ko boni;*
*So mi miijiima niɓɓe kuurooje yanaande am, caggal nde joortaa leydi, mi tawa tan, alaa fof no fotanta mi e muusnude ɓernde bandiraagel am dewel;*
*So mi miijiima nguleeki nduumtotooki e leydi e keeweendi diƳƳe jogorɗe tawde mi nder yanaande am, loƳa mi,* *sahnga ndunngu e nder yanaande am, mi yenanee mi fotaani fawde muusalla dewiro am;*
*So mi miijiima ko miin tan gooto jogori heddoyaade e yanaande am, heddiiɓe ɓee njaha ngoppa mi toon, njiɗat mi ko imsindodaade e yimɓe* *e sahaa nde nguur-mi ndee;*
*So mi miijiima jokkondire am ko taƳirɗe mi e sahaaji ɓennuɗi, njiɗat-mi ko moƳƳitinde ɗi ko fayi arde.*
*So mi waawatno wuurtude, mi hesɗitina nguurndam am, mi wontaa waɗde juumre e nguurdam am.*
*Caggal miijtogol juutngol, ko ndeen paam-mi ndeke, fof ko koomte, e dow ndii leydi*
*Yoo Alla wallu en, waɗa en yimɓe yankiniiɓe, jokkooɓe enɗam, nde tawnoo mawmawu jibinta tan ko mawmawu.*

*MBELTO-ƊEE KADI MBELTINON WOƊƁE, NGUUREN E WELTINDE WOƊƁE”*

Dental : Ngiril

Hooreejo : Pr. Sule BAH

Jippinɗo : Pr. Haaruuar Rasuulu LIH

Binnduɗo : Barak OBAMA

Firo e sawtowol : Aamadu Tijjaani KAN, winndiyanke,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s