Duuɓi 60 ko yaltaa e margal kaa wonaa njeyetaare,

En njaltii e margal junngo kaa en njaltaani e margal hakkille
En njaltii e margal ɓanndu kaa en njaltaani e margal ɓerɗe
En njaltii e margal doole kaa en njaltaani e margal feere:

Duuɓi 60 ko jeytaare dañaa
ndennka Alaa

Duuɓi 60 jeytaare
cellal Alaa (walla)

Duuɓi 60 jeytaare laawi lobbi ngalaa.

Duuɓi 60 jeytaare
kawal waawaka dañeede e hakkunde ɓesngu afriknaaɓe.

Duuɓi 60 jeytaare
Hare leññi ina jokki hakkunde leññi afrik

Duuɓi 60 jeytaare afrik hay jooni waawa rennde hoore-mum.
Duuɓi 60 jeytaare
Keɓol
Golle e juuɗe ɓesngu afriknaaɓe weeɓa.

Duuɓi 60 jeytaare afrik hay jooni ina e garbuyaangal e nder adunaaru.

Duuɓi 60 jeytaare ko’en pewjannteeɓe
En mbaawa fewjannde ko’e men.

Duuɓi 60 jeytaare
Ko’en jeyaaɓe alaa ko njeyɗen.

Duuɓi 60 jeytaare
Ko’en reneteeɓe alaa ko ndennɗen.

Duuɓi 60 jeytaare
Ko’en waleteeɓe
?
Holko njeyetaare men Nafi?

Oko Iisa Kulubali lollirɗo
suudu baabayaŋke
Gaynaako Suudu Baaba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s