Mi yettii Allah lamɗo taguɗo am e goɗɗo
Mi juulii dow nulaaɗo am Muktaari tedduɗo
Mo saabimun aduna tagaa oo woni laaɓɗo
Weltaare fuu ɓuraa mi laatanoomo njiɗaaɗo
Ɓattinaaɗo ne’aaɗo so hollaa haqiiqaaji

Caggal yettude Lamɗo laamiiɗo on Lillaahi
E yettude cuɓaaɗo townaaɗo nokku ilaahi
Mi nattan yimre am nde seekiraaka kaafaahi
Nde yuɓɓiraande kongi ko wanaa ngaale kurihi
Waɗi nde yimrataake gungunto naa deƴƴereeji

Pulaaku am war mi fooɗane mbeɗi noppi
Nanee kam ngam kongi am nii mi foppii
Gooŋaaji andaaɗi ni mi hawrini mi loppi
Ɗin ɗi ɗuuɗgal meeɗen fuu hawri woppi
Dee majjuɗen naatuɗen nder bondereeji

Hakkunde Luwal e Alluwal ɗoo Pulaaku andanoo
Dow alluwal jannde andaa ana heɓetenoo
Dow ko ƴemti luwal anduɗen njawdi jaggetenoo
Ɓii Fuuduuye ɓeydanii en ndemal nde warunoo
Ɗii andiraanoɗen ndee tedduɗen nder jamanuuji

Saaŋaaji ɓettike ɓettodike belameeji mun
Jamanuuji waylitike waylitorike neediiji mun
Jaayɓe heɓaama jaasuɓe bandiraaɓe mun
Tunnuɓe golleeji dee tunnini Leñol mun
Gayngu ɓe ngaɗi kaccitaari nder wakkatiiji

Golleeji maɓɓe wanaa Pulaaku mi haalan faa nanee
Sabi kuuɗe maɓɓe waɗi Pulaaku ana dartee faa honee
Ɓe wanaa haɓanooɓe Pulaaku bandam en nanee
Joote e bonde yonki e majjere ɓe ngaɗi kootone
Menen du men daɗaali tooñeeji maɓɓe nder Jamanuuji

Ngaree kawren ko`e haɓanoɗen gooŋa fay so haaɗi
Sabi ɗum Pulaaku holli Fulɓe illu kaaƴe na hecciɗi
Yiɗude wondaaɓe fuf e ñaamdudeɓe mbelɗi
Yiɗandeɓe moƴƴereeji e woɗɗindeɓe kala ko haaɗi
Ngam kañum waddata weltaare nder saareeji

Bindol: Mobbo Haami Bari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s