Meeɗiino waɗde e sahaa gooto, e ceeɗu pulum, bortel gootel, ɗomɗi ɗomɗi haa natti waawde muňde, serindii yum’mum e baaba mum, tiindanii weendu yaroyde.
Nde ngel yettinoo, ngel turi hoore, engel yara, tawi ngel Ƴewtindaaki nii saka ngel annda, ngel yiya ko woni e taariindi maggel, fotde no ngel ɗomɗirnoo, goram ! Sabu haalpulaar’en tinndii, mbiyii hakkille soomdaa ko e lonngere.

Ndeke kala ko tagaa, sooraa wonki e fittaandu, so heyɗii walla ɗomɗii, ndimaagu mum e neɗɗaagu mum njahat hurjo.

Ɗoo ne, sabu ɗomka caɗtuka, bortel ngel diiran weendu tan. Ɗo ngel fawi hunuko e ndiyam, engel fuɗɗoo yarde ɗoo, haa boyaaru sortii nder mbolo gawduule, raaŋani ngel, yiɗde sonngude ngel goram. Sabu boyaaru nduu ne, jooɗiima balɗe e banndum, hay huunde ndu yiyaani, ndu nanaani. Heege mayru wappitii ɗomka bortel.

Nde ndu yettii e bortel, endu felliti sonngude ɗum, miijo teddungo jolani, ndu miijii hoto ndu sonngir ngel noon tan, yo ndu naamnondir e maggel, hay so seeɗa. Ndu wiyi ngel:
– Aan kam bortel, hol fof ko heɓ maa, haa aɗa yara e weendu amen, aɗa wuddiniri nii, tee a haangaaka, a jinnaaka ?! A yiyii, hannde noon, mi lappete haa ɗaataa, haa ɓuraa wiro ɓursaako ɗaatde. Sabu ko a puɗɗiiɗo Ƴeestaade jooni, e haawtaade cuusal maa e mbaawka maa !?

Bortel anndi, ɗoo, kulol, nafataa ɗoo hay huunde. Ngel felliti hujjondireede.

Bortel ngel jaabii, wiyi : Kaawooy am boy, hoto laaworo mi, mi yaratno tan, yaafo mi, ko miin tooň maa.

Boy ɓeydii laawaade, wiyi :
– Ňande kala aɗa ara ɗoo, njaraa nguddinaa, njahaa. Wonaa ngol woni goo maa. Tee, rawane, on ňohiino mi. Mi nantinaama ňohre ndee. Koɗ-ɗon tan ko e bonnude innde am e wiyde ko mi kuuňo. Alaa innde nde on kettanaani mi.

Bortel jaabii boyaaru, wiyi :
– No ňohrat-maa-mi rawane ? Sabu miin, ndeen tawi mi jibinaaka tawo, tee haa jooni, miɗo muyna, mi entaaka ?!

Boy finnikinii, wiyi :
– So wonaa aan, wona miňe walla mawne !

Bortel huli, sabu faamde laawayru boy nduu ɗo fayi ɗoo moƳƳaani, kono tan, ngel suuɗi kulol maggel, ngel wiyi :
– Mi alaa hay gooto eɓe kaal-ɗaa ɗoo ɓee, yaaforo mi Alla, yurmo mi, mbaɗraa Alla, ndaňaa baraaji, tiiɗno kaaw boy.

Boy wiyi ngel :
– Wadde, so wonaa aan, ko gooto e koreeji maa.

Bortel heɓɓitii, wiyi mo wonaa koreeji mum, sabu ɓeen nduumata ko nder jeeri, ko e ɗee balɗe koɗti gaay e hokkere ndee.

Boyyal jaabtii, wiyi :
– Mbiy-mi, hay so on koɗii kooyaa, ko onon e aynaaɓe mon e dawaaɗi mon. Tee miin, hannde, mi yiyaani baawɗo haɗde mi yoftaade ɗeen biyaate e baɗaate, ɗe koreeji maa mbaɗatnoo-mi, ndeen so mi ariino e saraaji wuro mon jamma.

Nii woni, boy reggini bortel, nawi ɗum to meenaali mum nanetaake, to deestii gite yimɓe.

Ɗo boyaaru nduu wiyata ina hirɓa bortel ɗoo tan, haa mbaroodi taktakri unngi unngaango mawngo. Ndu waɗi dogdu fuppeet, punndi ruuyi, raaŋani dow kammu, ndu ŋaafti, ndu rewi nanol; bortel ne, nde tawnoo mbalkon ne yeeso, ngasaani tawo, rewi ňaamol, inni Alla, innani koreeji mum. Ngel heɓii winndannde moƳƳere, sabu dawde bonngol welaani, kono ina weemtina.

*Tonngol*:
_Ňande heen, ngel heɓii winndannde moƳƳere, sabu ngel huniima ngel wontaa yahde kanngel tan. Ngel anndii kadi ko dental woni doole. Kadi, kala teeli, weeyi, serindii, weeɓat fiyde e sonngude_.

Aamadu Tijjaani KAN, winndiyanke.
E nder deftere mum:
_*Tinndi men*_.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s