Bindol Surajo Teete
Majaliisa luutooɓe ka Naajeeriya, fewnii haala saaketeeka, dow ɓe tefi yaafuye hooreejo lesdi Muhammadu Buhaari. Dow surguki-mo yahki majaliisa kan, ngam o jaaboo ƴami majaliisaaɓe ɓen, dow no piiji reento saldori e lesdi ndin.
Ka’a kan ni, wurtinaama nder anndinoore nde, hooreejo komitiiru caakol kubaruuji majaliisa kan, kadi kaalanoowo-ka, Benjamin Kalu, anndini. Anndinoore nden fewnii haala ka goɗɗi cuuɗi caakol kubaruuji saaki. To ɓe saaki haala, dow majaliisaaɓe lesdi ndi’i, tefay yaafuye hooreejo lesdi, dow noddaandu ndu, woɓɓe nder majaliisaaɓe diiwal Borno waɗi. Ka majaliisa kan humpita hooreejo lesdi, ngam o anndina lesdiyankooɓe, no ngomnati maako tampi reentaaki lesdi ndin, gila caɗeele balmanko’en e konunkooɓe Booko Haram.
To on ngejjitaay ni, majaliisaaɓe ɓen tefii hooreejo lesdi ndi’i yaha majaliisa kan, ngam haala lesdi, dow no o taskanii piiji reento. Ɓaawo woɓɓe remooɓe ɗuuɗɓe kirsaama, e diiwal Borno. Ammaa Ministaajo Kiita Abubakar Malami, wi’i diidaangol lesdi hokkaayi majaliisaaɓe ɓen baawɗe humpitinki hooreejo lesdi ndin, ngam o yewta-ɓe taskaram maako. Nihi waɗi hooreejo lesdi ndin yahaayi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s