Bindol Surajo Teete

Ngomnati Kano anndinii ka, heɓtitoyki woɓɓe sukaaɓe ngujjaaɓe gila diiwal ngal nden soora, kamɓe njoweetato (8) ton to diiwal Ananmbra. Ɓaawo woɓɓe kamɓe njoweenayo (9) njaɓtowaama nder nduuɓu 2019. To nonɗum waɗi diiwal Kano ley ardaangal Dr Abdullahi Umar Gannduuje, tiggi komitiiru heɓtoyki e njaɓtoyki sukaaɓe ngujjaaɓe gila diiwal Kano, nden soora e fommbinaare lesdi Naajeeriya.
Komisinaajo caakol kubaruuji Malam Muhammad Garba, wi’ii, saaro’en njowo nder ɓiɓɓe ɓen, heɓtii ɓiɓɓe maɓɓe. Lutti jooni kamɓe ɗiɗo ɓe baabiraaɓe maɓɓe keɓtaaka tawon. Non kanko maa hooreejo dental baabiraaɓe ngujjanaaɓe ɓiɓɓe, Ibrahim Ismail, hollii seyo maako dow no ngomnati haɓdi, woɓɓe nder ɓiɓɓe maɓɓe ngujjaaɓe heɓtitowaa. O wii jooni lutti sukaaɓe teemerre e sappo e tato (113) ɓe keɓyowaaka.
To on ngejjitaay ni, nder nduuɓu 2019, hukuuma polis’en diiwal Kano, anndini ka nannguki goɗɗo mbi’eteeɗo Paul e debbo maako Mercy Paul. To nanngaaɓe ɓen tuumiraa e wujjuki sukaaɓe Kano, nden ɓe soora to fommbinaare lesdi ndin. To sukaaɓe ɓen ngaylanaa inɗe e diina. Nden ɓaawo wiɗito waɗaama, woɓɓe nder sukaaɓe ɓen heɓtowaa ton to diiwal Ananmbra, e nden ton sarde nden maa. Bana ɓen ɓe jooni heɓtowaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s