Hukuumaaji reento, ɗi sooji’en lesdi Naajeeriya heɓii ardiiɓe hesɓe keenya Mawbaare malla Salaasa. Ɓaawo nde ardiiɓeno hukuumaaji ɗin jippii gila laamuuji maɓɓe. Hukuumaaji keɓɗi ardiiɓe ɓen, kawtii e hooreejo reento leydi, hooreejo sooji’en ndiyam, sooji’en leddi, e kadi sooji’en asaman.
Ardiiɓe hesɓe ɓen, kawtii e Meejo Jeneral Ibrahim Attahiru, ardotooɗo sooji’en leddi. Jaɓuɗo laamu gila Jeneral Tukur Yusuf Buratai. Nden sooji’en asaman boo, ardinanaama, Air Vice Marshall Isiaka Amao, rontuɗo laamu Abubakar Sadique. Kanko boo ardinaaɗo hukuuma sooji’en ndiyam ko, Rear Admiral Awwal Zubairu Gambo. Mo Ibok Ibas, ardiiɗono hukuuma kan, hokki laamu.
Neeɓi nden maa, yimɓe Naajeeriya e toroo hooreejo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari, dow o jippina ardiiɓe hukuumaaji reento leydi ndin. Nde laati gila o ardini-ɓe, ɓaawo o suɓaama laamu nder nduuɓu 2015, ɓe ngaylaaka. Non waɗi, woɓɓe pelata, no ɓe dogginirta ardaangal maɓɓe ngal. Sabu no piiji reento e leydi ndin, nde weeti fuu hallitata.

Bindol: Surajo Teete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s