Miijo manuyel makroŋ laamiiɗo leydi farayse ko yowitii e pesagol riiwtude koronawiris, miijo ngo ko miijo moƳƳo.
Sabu duunde afrik nde na foti walleede haa waawa heɓde pesooɗe ɗe e fotde baawal juɗngo mum, keɓgol pesooɗe ɗe foti fotnndeede ko e doole leydi fof, leydi ɗo doole mum tolnii heɓira pesooɗe ɗe e ngoon tolno tawde wiriskorona ko ňawu potngu haɓeede haa yalta aduna o e kuuɓal, ko ndeen leydi fof e neɗɗo fof waawata Ƴettude pesooɗe ɗe.

Sabu neɗɗo guurɗo ubboytaake, walletee ko no ummorii, wiriskorona noon ko ɗoon tolnini aduna o hannde, sabu ko aduna o daɗndetee,wonaa leydi kaariiri walla neɗɗo kaariijo, wiriskorona fusii ɓale keeri aduna o, ittii miin ko mi oropnaajo walla afriknaajo e ameriknaajo …duuɗe 5 ɗe pusaama mbaɗtaama bolooru wooturu.

Kadi humpito ngo yaajnee e ɗemɗe afrik fof ngati afrik na heewi ɗemɗe e leňam-leňaagu, tawa wonaa warde yimɓe tan, aftik haa jooni ina waɗi yimɓe wiyeteeɓe yimɓe ladde, e nokke taƳiiɗe renndo ŋakkaaɗe laawi beeɓɗi yahde.
Afrik haa jooni ina waɗi yimɓe woppidaaɓe e nguurnda no neɗɗo tagranoo ni tan, kumpittaako cafrorotaako safaara kese , haa ni eɓe nbiya safaara kesa ka ko safaara tuubakooɓe !!!

G7 na siftinee ɗuum , nde tawnoo aduna o ko ko renndaa ko wuurni neɗɗo ko, ko gootum , maa yimɓe nguura cellal nde ngoƳee minen walla onon.
Yo Allah waɗan aduna jam.

Binndo biɗto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s