Hannde 19 Colte hit 2021 so jamɗe ɗee keɓii 15 Gardiiɗo jaagorɗe leydi Mali woni Muktaar Waan maa o hollit lomtiiɓe sarɗyaŋkooɓe Mali ɓee ɓataake kuccam makko hade tuma mbo ɓe kalfinaa oo hiɓɓude, ko ɓuri miijeede e koo hollitoyta koo, ko toɓɓe jeegom:

*1 Ndeenaaka Lesdi Mali ndii e mba’di mum huuɓtidinndi*

*2 Hono yimɓe wiyanooɓe yoo ngaccu marfe baasi ɓee ngara koonnta e leydi Mali (DDR) no geɗe mum en njuɓɓinirtee.*

*3 E nder kawre ɓennuɗe ɗee haalanooma polis kaanɗo huuɓtidinnde leydi Mali ne foti soseede*

*4 Hono jaŋɗe Mali kaani yuɓɓinireede haa jaŋgooɓe ɓee mbaawa jaŋgirde no fotiri.*

*5 Hono kaaɗen jaɓirde ginol ngenndi Mali yoo yuurnite daña ko saataa hen, ɗum ko huunde nde Alfaa Umar konnaare Aamadu tumaani tuure Ibrahiim bubakar keytaa fuf keɓiino caɗeele batte mum.*

*6 Hono ɓe nganniyii yuɓɓinirde suɓngo ngo gardotooɗo leydi Mali ndii suɓirtee.*
Kuɗol MAB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s