.

Maynde wootere huuɓtudinnde ka keewka yimɓe e muumunteeji.

hay ndiga ardaani heddaade saka duumaade.

Lajal ngal woorataa, majjuɗo ngal woodaani woodataa, kono yimkoñ aduna ina piddi ina parwi, ngam ɗii cokli e dañde,

baasal Moƴƴaani ko goonga,
Kono reento woto dañal hoomte ɗo heƴnude woodaani.

Hormo hoddiiɓe mballaaɓe tawa a aamaani, muñaa ñiŋoore maɓɓe Tawa a heppaani.

Ngam nguurndam aduna maayde nana waɗa heen gorle: so-a yontaaka hannde tan njonteɗaa jahngo, nde arana-maa curoowo woodaani.

Tawi aɗa wuurno halfude e halɓude, duko e jennooje ɗe ngasataa.

iirtaa mbelemma nguurndam ndeer galle nguddinaa.

yahru seese, wallitoro peeje, celaa e tooke, mbele loraa beldal e giɗli ndeer galle mon.

suka fuuntu tuurnu.

Mawɗo waajo ɗum ɗo teeli tawa aɗa teeyi, mbele ndañaako ñeeñi.

Kono tiiɗno ndaar’tindo no feewi, ngam heewi hannde ɗo mbaɗanɗaa Neɗɗo moƴƴi laabi 100, njuuma laawol gootol mbaɗa ɗum ko mettii, ngeel gootel wirna ɗiin moƴƴi 100, o duka o ƴattoo-maa, o arta o taƴoo-ma.

Mbanndam giɗam sehil’am ɓii baaba’am heewi ɗo dewel wolla cukalel heli fusi galleeji, tawa alaa ko saabi ɗum so wonaa sira fittaani hannde, tawi noon alaa fof ko waawi duumaaje e waktu mum.

ardin miijo e peeje, ndusiraa fijo e jaleeɗe, ngonaa paalel njuumri ndeer galle, ngonaa Salndu tammbiindu galle, ngonaa meslal cañoowal hakkunde hoɗdiiɓe.

Ustaa ufnaali e jammbitaali, wakkiloo e GENO ngolla tawa, a yuwtaaki.

sel haa laaɓa e mantaali, jeyi manoore ko GENO ngam ko jom malu laamaade haa bada..

Giɗo am mi neldiima ngel ɓatakel mi soomdii heen toraali: miɗo toroo GENO yoo rokku en finde e tinde muñde e muña’neede, nguuren ndaɗen gacce e baasal haa ronooɓe ndona rontooɓe ɓeen ndona ɗum duumoo haa cay…

ibarahima Ahmadu Soh.                                    Dental Ɓulno ganndal                                                22 Korse hitaande 2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s