Kore ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Mrs Aisha Buhari noddi nyawndorɗi jooɗiiɗi jonde hoore maaji nder lesdi Naajeeriya usta noowol cede ɗe ɓe jaɓata ha juuɗe Naajeeriya’en nyawɓe tefruɓe ɓe nyawndiigu.

Aisha Buhari waɗi noddandu nduu on haa faada ardiiɗo lesdi ngonka Abuja laamorde lesdi Naajeeriya, yaake nde O jaɓɓanno hoore’en kawtal nyawndooɓe jooɗiiɓe jonde hoore maɓɓe nde yaarannomo ngilla.

Kore ardiiɗo lesdi on andini kala nyawɗo mo heɓay jarful hewtuki nyawndordu ngomnati fuu ɗo yaawana nyawndorɗi jooɗiiɗi jonde hoore maaji, ɗi O wii naawi ɓuri sembe to fondaama bee soynde nde habdetee nder lesdi.

Aisha Buhari hayɗini bee tartol ngol won wuttudu njamu, haa O wii Naajeeriya’en ɗudɓe marɓe bawɗe tefuki nyawndiigu to yaasi ɓe nyawdooɓeɓe ton ɗum fuu latti Maajeeriya’en.

Haa O wangini bote waɗuki ko fooɗata hakkilo Nyauwndooɓe Naajeeriya‘en huuwooɓe yaasi lesdi ngam ɓe ngarta ɓe kuuwa nder lesdi Naajeeriya.

Gurin