Koode

Famtinki e Findinki

ARDIIƁE FULƁE NODDAAMA – Surajo Tete

Gooto nder ardiiɓe Deental Fulɓe Njanngooɓe to Naajeeria, lisal jaami’a Ahmadu Bello nde Zari’a, AY Umar, torike ardiiɓe Fulɓe, dow ɓe kaɓda ɓe ngaɗa ko haani, si naa non boo ɓe mbeetoray. O waɗii noddaandu ndun hannde Jumɓaare, nde o haaldata e luuto BUKFM, ɓaawo nde ka wanngi sukaaɓe ngujjaaɓe to diiwal Katsina deental Mi Yettii Allah ardii ɓe njoofowaa. To o wii, si haa ngal waaway ardaaki piiji bana ɗi’i waɗoo, haani ngal ardoo tefanki woynaaɓe laabi ngeendam booɗɗam, bana jannde, joɗɗineeki babal gootal e ko nanndi.
Nder haala maako kan, o hollii no Fulɓe keɓi kala baawɗe fuu e leydi ndi’i, ammaa ɓe ngejjitani banndiraaɓe maɓɓe woynaaɓe taweteeɓe e egga-hoɗa nder laddeeji leydi ndin. Woynaaɓe ɓen ngaddanaaka no njanngira, sakko no heɓira ngeendam booɗɗam. To nihi ɗum waɗi woɓbe nder maɓɓe naati nder mettaali ɗi walaa mo meeɗi tammaaki Pullo huway-ɗi.
O sappike mettaali ɗi yimɓe waawata naata ɗo’o yeeso, si mawɓe Fulɓe bana jannguɓe, moodiɓbe, gollanooɓe ngomnati e kala ardiiɗo fuu, kawtaay ko’e maɓɓe, wardi e wurtorde laaɓunde. Nder mettaali ɗin o limtii haa e haɗuki Fulɓe woosaaki e leydi ndi’i. E maa toonyuki-ɓe kala to ɓe tawaa fuu. Sabu piiji ukkotooɗi ɗi’i, aaway ngaanyaandi hakkunde Fulɓe e yimɓe ngonndaaɓe.
Ay umar ni, ko ardiiɗono deental Fulɓe Njanngooɓe to Naajeeriya ngal National Association of Fulɓe Students, lisal ABU, o laamike ngila nduuɓu 2018 yahki 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *