Koode

Famtinki e Findinki

Derewol yaago to Simon Lalong

10 leuro October 2021 blueprint*
E mangu jodorgal maa, suukabe fulbe rigiza tromgwong min gadda andiro do daddogral maa Doo yabuki neddaku yimbe Amin hambe 13 be yelwan zangam e hukumawa lamu pamara nga Jos north, police jogibe har koo heuti lebbi 2. Bee yimbe noddama be jari koye mabbe toh katako police station nyalde 18 august 2021, do ko larani shiya jonde jam nder yelwan zangam e godde felle haade haade.
Police en kocci ardo Jos north Ardo Aliko sa’ad, w malam Abdulhadi Umar, ardido gellere yelwa ngam biditol; be hokki tadibe police en kautal hoore ngan yiki jonde jam warti nder gellere nden Amma Diga sarelgel be yimbe gi’aka walla gondu do habaru do mabbe, nder nondum kaadi police en ngari nangi yimbe 11 hauti e be Dido be ngarti 13 e be don joga har lebbi Didi. Gin non nder yaude min gidi gomnati plateau tigga commitiwa darowa halaka gin yigo dum wadi adilaku nder maka. Be yimbe jogabe un yimbe yibbe jonde jam bo noddobe do maire, har inon walla mo dum hedi taurugo kuude nyolde.
Toh dum bi haala googa dum metata e haadi dum nanga buttulin din difu na wuttudu go tam, ko kabel gel wadi hakkude habe anaguta e yimbe yelwa police en noddai ko goddo nder anaguta en.
Ngam non e min tuma gomnati plateau, e commishinajo police en e goodi hukaji e Jude do jogaki be yimbe har lebbi Didi joni.
No min gidiri jonde jam mi non suukabe fulbe rigiza tromgwong min kolli mettam beram amin do huude dum gin non e min nodda gomnatin plateau nasta ka haala ngam wadda be kuude nyolde e wadan go be yimbe adilaku.
Gin non mobtorde Amin okkai gomnatin kautal hoore do gim yiki dum nangi huwobe kuude nyolde ngam wartirki jonde jam nder diwal plateau.
Toh ragare emin toron un jofe be yimbe ngam be gala jude nder Lamar ka, befu mabbe un yimbe yibbe jonde jam.
Yeso yeso plateau yeso yeeso.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.