Koode

Famtinki e Findinki

HARE NDIMAAGU

Daawal mette e caɗeele._
_Fotndee nguurndam e genaale.                   _

Dogee, woɗɗee kala penaale._
_Ɗo yolnde juuti yottaaka payndaale._
_Leef-ɓe cortoo, pukka doŋle._
_Fiɓiiɓe, tabitɓe, ŋeertina daduule._

_Duuɓe keewii ɗo sago heɓaaka._
_Woto ɗimtindo gaño foolaaka._
_Tinndina, anndina ɓesngu wolde lelnaaka._
_Yoo hare jokku ɗo ndimaagu heɓtaaka._
_So pellital no woodii hay batte hulaaka._
_Ɗo ndimaagu alaa ɓamtaare soynaaka._

_Jeytaare no woɗɗi tiimeede._
_Wonaa ɗemɗe e pine saayneede._
_Kala ganni e dunaaɗi willeede._
_Ko maa geɗe renndo e njenndi jaɓeede._
_Wonaa puunti e mone huwtoreede._
_Weli jinngande ko dariiɗo ngam haɓɓitaade._

_Woto mo rokki kiiɓaŋke jaggitaade._
_Lelnude daaɗe tan e ɗoweede._
_Salo tooñaŋnge diiñaade._
_Geno wallittu ko teeɗaniiɗo waylaade._
_Mo jaɓataa neɗɗaagu hoyneede._
_Ndimaagu maa, yoo jarane felleede._

_Ɗeɗɗo rimɗataa tawi e ngenndi mum wellitaaki._
_Jaleeɗe ngalanaa mo toŋngitaaki._
_Hare ndimaagu, debbo e gorko faltaaki._
_Mawɗo e suka nde wokkaaki._
_Ndarono-ɗen goodal men gila en momtaaki._
_Arooɓe janngo, nguura ɗo kalkaaki._

DEMMBA KAH MO TEEKAAN,                          MAA WURO TAAN BUKAR SIH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *