Koode

Famtinki e Findinki

Hol dume woni Koode?

Hoodere laaci ko pooyel baɗngel laaci, tuubakooɓe mbiyata nde ko hoodere jogiinde saayaande walla sukndu, japonaaɓe mbiy nde hoodere fittoore, ɗuum hollirta tan ko mbaadi mayre e cooynam, e nde seerti e koode jalbooje e ndowgu.
Sahaaji ni, hoodere laaci ina ɓura Wadda jalbude, haa nde yiyo e gure mawɗe, ɗo koode caɗti yiyde, no hoodere laaci Hale-Bopp feeñnoonde hitaande 1997.
Laaci hoodere nde ina juuta fotde miliyoŋaaji capanɗe kilomeeteer, so ɗe ɓadiima naange, gaaluuɗe majje baɗɗe penndiɗam e punndi ngulat mbawña, suurka haa fiya saayaande, nde muura aaludere nde fotde miliyoŋ kilomeeteer tekkeendi.
Laaci ki soomi ko laaceeje ɗiɗe ɗe njiyda:
1- Laaci plasma, kiin ko henndu naange jikondirta e molle (molécules) gaaluuɗe ɗe nde ki sorto, ki juuta ko ɓuri 100 miliyoŋ kilomeeteer.
2- Laaci ngoɗki ki ko punndi, gabbe ɓoccitiiɗe aaludere sabu duñngo caafe naange, kiin laaci heewi ko ooñaade no wafdu ni, e ki juuta fotde miliyoŋaaji 10 kilomeeteer, e ki wallita waraango ngeɗon ngontowon koode ciirtotooɗe ɗe keewɗen yiyde jamma.

Koode laaci, ko geɗe jilloteeɗe weeyo men, ɓuri lollude e majje ko hoodere Halley, ndeen so yiyaama, hade nde artoyde ko maa timma duuɓi 76, ɗuum firti, ko neɗɗo yiyata nde laabi ɗiɗi ko naamni ko juutde balɗe.
Hoodere laaci yilliinde men hikka nde, hono Neowise, ɓuri ɓooyde ko wirnoto, sabu nde artoyta ko ɗo e duuɓi 6800.

Annduɓe mbewu ina korsini koode laaci sabu eɗe coomi ko heewi e geɗe fuɗɗoode seto-naange, tuufeeje mum gadane, gila e duuɓi miliyaaruuji 4.5 caggal.
Kono nde wonnoo gaaluuɗe majje heewaani diwde kiloometruuji seeɗa, won e majje ɗe naange saaynata haa laaɓa, tuma nde ɗe ɓadii nge.
Ina jeyaa e ɗe naange saayni hoodere laaci wiyeteende Ison hitaande 2014 so oɗon teskiti.

Hoodere laaci
Lappol hoodere laaci

Windande: Diahammadi

Leave a Reply

Your email address will not be published.