Koode

Famtinki e Findinki

Hol ko sendi Yumma e Nene?

Windande: Idriisa Ka.

Yumma e neene ko gootum, kono ko neɗɗo gooto mo inɗe ɗiɗe.
Yumma kadi ɓuri tiiɗneede e neene. Hay mo jibinaani na waawi won’de neene.
Hay sukaaɓe so ina kaalda konnguɗi bonɗi , gooto heen fof heewi huccin’de konngol mum bonngol ko e yummum goɗɗo o.
Kono heewaani huccin’de e neene mum goɗɗo o.
Haɗataa noon kadi ɗemɗe keewɗe ina ɗesa hawritde e no pulaar wiyata yumma ni.
Ngati hay sappalɓe ina mbiya ummu.
Enen kadi en keewaani wiyde yumma am , keewɗen wiyde tan ko neene am.
Ko goɗɗo arata e maaɗa wiy ma hoto yumma ma woni. Yumma ko ɗemngal goɗɗo fayde e maaɗa, neɗɗo kam ɓuri waawde noddirde jiɗnaaɗo mum debbo ko neene, heewaani noddirde yumma am, nde tawnoo kadi kala nde wiyaa yumma alaa e sago daňa ɗo jooptinaa, heewaami wiyeede yumma ɓolo tan.
A waawaa tawde yumma ma na jooɗii tan mbiyaa mo yumma jam waali walla jam hiiri.
Kono aɗa waawi wiyde neene jam waali, neene siiwan am kafe am.

On njaaraama tan ngati ɗum ɗoo ina softina hakkille haa ɓeydoo fiɗɗitaade e ngaameela.

Kala to njiyɗaa nganndo ko waasde ɗum deeƳde tan.
hay sinno ko baylo so finii tan huccii e jamɗe mum ina wayla na wayliti daňat ganndal kesal peeňanngal ɗum.
Kala ko huutortee e aduna neɗɗo finiraano tan feewnude ɗum.
Neɗɗo finirat feewnude huunde tan , haa goɗɗum feeňora heen.

Ko noon ne tan won’de biɗto walla won’de kiňo so tawii tan a accaani hinnde nde ɗaani , sahaa fof daňat ko feeňan ma tawa ko moƳƳere( nafoore ).

Ɗuum noon njokkondiren- njokken golle gooto fof na yaltina miije mum, na holla yiyanɗe mum.
Miije mbaɗi ko wonki so ndesondiraani jibintaa.

Kadi won e yimɓe ko almet maa hostee nde huɓɓa.

Dudal Fulfulde: Idriisa Ka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *