Koode

Famtinki e Findinki

Kaaɗo kaaɗɗo 

Bindol: Idriisa Ka.

Kaaɗo kaaɗɗo/kaaɗo ko gonɗo ɗum, kaaɗɗo ko baɗɗo ɗum walla baɗiiɗo ɗum. Keewal ngal ko haaɗɓe.ina wayi no mbiyaa jumo jumɗo jumɓe/ jumo ko gonɗo ɗum, baɗtuɗo golle ɗe hinnde(meccal) mum, jumɓe noon ko keewal wonɓe ɗum ɓe, walla waɗɓe ɓe. No haaɗɓe nii tan, wonɓe ɗum ɓe e waɗɓe ɗum ɓe fof ko haaɗɓe tan waawi wiyaade. Ɗemngal pulaar, mi yiyaani ceeri mum haa ina jiiɓoo e fulɓe, kala heen ko ňawi fuɗnageeri ɗuum ko ko ňawi hiirngeeri, tee kala heen ko wiyaa ina ňawi, ko kaalɗo o ňawni, kono pulal ngal ňawaani. “Naade” ko ko ňawnaa pulaar wiyata ko “naata” ko “naadde” naneteende e ɗemngal kaaloowo o waɗtaa naada, kono ko naaTde, kono noon e ɗemngal, T wonta D, ɗuum ko ado binndol hedditaaki hannde ɗoo ɗo pulaar winndii janngaa. So tawii noon “naada” oo kaaleteeɗo ko iwde gaɗa suudu faya to fulkuru suudu to, ɗuum ko naatde – ɓe naatii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.