Sharing is caring!

Ko yahata e lesdi Maali gila hello Binndol Pulaar

Fulɓe mbi’i wata neɗɗo roŋkan banndum mi haalaniino-ma. Kuɗol MAB.*

Gilaa balɗe 10 ɓennuɗe ɗee leydi Mali koko naatani hirsu wota maayde: geɗal am geɗal am heewi haa yettiima hannde 25 Duujal hit 2021 konuŋkooɓe Mali ɓee rafi mum yahdude e kooluya mo Bah Ndaw gardinooɗo leydi ndii fawi e Muktaar Waan oo ɓe ittii ɗum e ardagol.
Eɗen paama ɗum woni alaa ɗo yahnoo artii ɗo wonnoo.

Eɗen padi e ko arta hol mo ɓe nganniyii ardinnde jaagorɗe, e hol oon sifa.

Wasiyo men ko: taweede feɗde mooɓondiral gollooɓe ngenndi Mali UNTM koko notdi jeyaaɓe mum en ɓee fuf wota ngollu haa nde ɓe kawroyi ngoota fuf.
E taweede laamu nguu kadi naatnii hen mbaylaari ndi hay gooto joottoranooki: *kala kattannɗo ene foti ndaarde nguura galle mum. Kala jogiiɗo seeɗa yoo reeno wi’de ina waɗɗan heen njahaa ngaraaji.*
MAB hannde 25 Duujal hit 2021.