Sharing is caring!

Bindol: Surajo Teete
Lamlamɗo goɗɗo nanngaa nder wuyɓe, sarde ko ɓe piɗootirta e taadiiɓe polis, ton nder diiwal Nayja. Laamɗo on, jogiiɗo laamu digaci, ngu ci’el Tungan Iliya ni, nanngaama, ɓaawo nde polis’en ɓen hippii wuyɓe ɓen nder ladde ci’el ngel. To kamɓe wuyɓe ɓen lortini kippol ngol kamɓe maa. Ammaa polis’en ɓen saldori-ɓe, haa heɓi nannguki fasotooɓe 10, nder haa e lamlamɗo on
Kaalanoowo hukuuma taadiiɓe polis’en diiwal Nayja, Wasiu Abiodun, sarde ko o tabitinta wannguki huunde nden, o wi’ii, ɓaawo 10-en ɓen nanngaaɓe, no woodi tato kadi ndaɗidinɓe e nawne to ɓalli maɓɓe. Nden o hollii jaayndiyankooɓe goɗɗo debbo mbi’eteeɗo Sumayya Bello, jaaronoowo balmanko’en ɓen bayaanuuji sirraaɗi.
Yimɓe ni, neeɓii e tuumo lamlamɓe, siyaasaaɓe e maa taadiiɓe ɓen, nder mballitooɓe kuuɗe balmanko’en. Sabu nder diiwal Zamfara maa, naaki nde ngomnaajo diiwal ngal, Bello Matawalle, ɓorti woɓɓe lamlamɓe haa laamuuji maɓɓe. Sabu ɓe tuumiraama e naatuki kuuɗe wallutuki balmanko’en to diiwal ngal.