Koode

Famtinki e Findinki

LEYDI MALI SURII TASKANIIƁE LIƁUKI LAAMU LESDI NDIN

Bindol Surajo Teete
Ardiiɓe leydi Mali ley ardungal Moctar Ouanne, e ballo maako Assimi Goita, surii tuumeteeɓe e liɓuki laamu lesdi ndin. Laamu lesdi ndin ni, ko laamu hiddeekwu, to piraaministaajo e ballo maako on, ardinaa laamu ngun, ɓaawo sooji’en, ley ardaangal Malick Diaw, njaɓti laamu lesdi ndin gila Ibrahim Boubacar Keita, nder lewru Juko nduuɓu saaliingu.
Tuumiraaɓe njaɓtutuki laamu ngun ni jooni, yo kamɓe njoweego’o (6) nder haa e piraaministaajo ɓoymaajo Boubou Cisse. Ɓe tuumiraama dawruduki ngam liɓuki laamu lesdi Mali, leɓɓi seɗɗannaaji ɓaawo njaɓtuki laamu ngun to juuɗe maɓɓe.
Lawya’en tuumeteeɓe ɓen, tabitinii ka leydi Mali ndin, e tuumirooɓe piiji ɗin limtaaɗi.
To on numtay ni, hooreejo majaliisa leydi Mali jooni, Malick Diaw, kanko ardiino sooji’en leydi Mali, to ɓe timmini laamu ABK. Nden o suɓaa ardaangal majaliisa leydi ndin, aranndeere lewu Bowte saaliindu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.