Koode

Famtinki e Findinki

Yimre nde Mohammed Jallo (Mauritani) windi be demgal Fulfulde.

Ɓurnaaɗo Winddere

Mi finndina
Mi tinndina
Mi anndina

Mi finndina oon ɗaaninooɗo
Mi tinndina oon jejjitnooɗo
Mi anndina oon majjunooɗo.

Hol ko tinndatmi?
Hol ko nganndinatmi?
Hol ko pinndinatmi?

Oo gorko tedduɗo
Oo gorko korsuɗo
Oo gorko gannduɗo

Hol no ngal gonngal hakkunde ñiiƴe haani fuɗɗoraade layde huunde he oo darjuɗo?
Walla mbiyen hol no ndii loowiindi he nder ƴiye waawirta ɓulnaade ko ina fammina yimɓe oo neɗɗo nuunɗuɗo?

Koo jaalɗuɗo he ɗemɗe laalɗuɗo.
Koo ganndo he joomiiko kaalduɗo.
Baaloowo toraade; fii ngoƴa leñol makko baalduɗo.
Oo dey yetteede ko kaannduɗo.

Oo darjuɗo haɓata he mum ko oo borjuɗo.
Oo moƴƴo hiiɗinoo ɗum ko oya bemjuɗo.
Oo mbo jikku lobbo wiyanooma ko kawjuɗo.

Oo ceeɓɗo hakkille ko balluɗo.
Pooƴtingol he laaɓi ko o kolluɗo.
Moƴƴi he nehdiiji he ndee saare jolluɗo.

Hol no gasirta yiɗde goɗɗo haa ɓurna ɗum ceernal seernaaɓe.
Ko ngam makko heɓtinaa seernaaɓe ko jaŋtii waliyaaɓe.
Ina foti manteede ɓurnaaɗo tagaaɓe.
Mbo Geno teddini haanaa jeyeede he welsindaaɓe.

Jom haala mbelka njuumtuka soomka nafooje.
Ɗii konnguɗi, ɗi makko, ko haala ndaɓɓa cañiika reentinka kaɗooje.
Faamataa ɗum oon mbo fittaandu mum teddini kalkooje.

Ko he leñol makko njeyaami, miin dey mi malaama.
Moƴƴi mi hollaama.
Bonɗi mi woɗɗitinaama.
Geno mi yettiima.
Annabiijo mi juuliima.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *