Koode

Famtinki e Findinki

*NGONKA NJURMINIIKA AFRIK*

Afriknaajo so finii subaka, adotoo ko ňifde pindinirgel mum peewnangel leydi SHIIN, yalta e darapuuji mum caňaaɗi leydi ENNDO, ňaantoo comci mum caňaaɗi BANNGALAADESH.

O ɓoornoo paɗe ɗataaɗe ITALI, yara kamatine ɓiɓɓe leɗɗe gummiiɗe ESPAAŇ, waɗa kosam ɓiraɗam, moƳƳinaaɗam leydi FARAYSE, e nder kaas mum kafe demaaɗe BERESIL.

O jola e oto makko liggaaɗo leydi JAPOŊ walla leydi ALMAAŇ, o tiindanoo yeeyirde esaas wiyeteende TOTAL, limteteende e gollorɗe leydi FARAYSE gonɗe e nder leydi makko , o loowa werlaa makko kuɓɓirɗam haa heewa, o Ƴetta telefoŋ makko peewnaaɗo leydi KORE, walla portaabal Samsung ňeeňɗinaangal leydi TAYWAAN walla aayfoon ummiiɗo AMERIK, o yoɓira ORAAS MONEY, gollorde leydi FARAYSE, jooɗiinde ina golla e leydi makko.

So midi yonii, o yalta biro makko, omo karwitii ha o yoori kos, e nder nguleeki caɗtuki, tawa ko westeeji moƳƳinaaɗi e gollorɗe Orop o ɓoornii.

So ɗuum ɓennii, O tawoya sehil makko e ňaamirde yooɗnaande haa wayi no jam, ɓe ňaamda ndefuuji tuubakooɓe, caggal bottaari, o wutta sigiret giwɗo leydi AMERIK, o siiɓoo njaram irlanndeejam.

O hama, o ficca maaro KAMMBODJI, o yara konnjam Piyeer KASTEL, peewneteeɗam leydi FARAYSE, so o hootii galle, o uddita tele makko, o yeeɓa kawgel fuku-koyngel hakkunde Barsa e Royaal, e nder kanaal sat, mo leydi FARAYSE, tawa so en kiisiima, dendaangal kaalis mo o yaltini oo fof, alaa heen hay tanka gooto, keddiiɗo e juuɗe Afriknaajo; kaalis fof, hooti ko e hakkunde Oropnaaɓe, Asiinaaɓe e Ameriknaaɓe ?!

Caggal ɗuum, nde tottu-ɗen kal men fof woɗɓe, njooɗo-ɗen eɗen njeewta hakkunde men, eɗen ndokkondira miijooji e hol ko haɗi Afrik ɓamtaade ? Hol ko haɗi golle e kaalis woodde e leyɗeele men ? Hol ko duunde haɗi Afrik ndee yahrude yeeso ?!

Tuugaade e oo ɗoo sifaa, ngonen noon e wiyde caɗeele men, ko woɗɓe pawi ɗumen e dow men ?!….

BANNDAM EN, PINEN, KOONI PINEN, ALLA WEETII – ENEN AFRIKNAAƁE, WAYLAARE MEN FOTI FUƊƊORAADE KO E JUUƊE MEN, WONAA E JUUƊE GOƊƊO WALLA WOƊƁE !!

*Yoo jam Alla e kisal e ngaynaaka Mum ngon e men !*

*Jippinɗo* : Pr. Abuu SIH
*Firo e sawtowol* : Aamadu Tijjaani KAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *