PYRAMID (هرم) MAR, PAA MER, BAAMUULE

Pyramide wiyatenoo he haala misranaaɓe haŋki ko “mar” e wiyde Abuubakri Muusaa Lam, ganndo bittoowo geɗe Misra haŋki, he deftere mum wiyateende “Fulɓe Gila Heli-E-Yooyo Haa Fuuta-Tooro. O wiyi wonnde innde ndee noon ina siftina en wowlaandu Pulaar ndu mbiyaten “marde”. Marde ko mooftude huunde, hisna ɗum. So en nduttiima he ko janngunoɗen he duɗe laamu ɗee, wiyaa ko wonnde misranaaɓe haŋki ina ngooŋɗinnoo wonnde ko neɗɗo ɓooyi maayde koo fof maa meeɗ nde ummitinaa. Ko ɗum waɗi, so gooto he laamɓe maɓɓe maayiino ɓe peewnatno ɗum haa feewa, ɓe cuɗa ɗum kaŋŋe e kaalis keewɗo, ɓe kasna ɗum, ɓe mbaɗa ɗum nder Mar (pyramid).

Read More