Koode

Famtinki e Findinki

PEEWOL YOTTIKE

Duuniya nder en njooɗiBaale ɗe maaru caɗɗiHuunde ɗuuɗde ndu mooɓiYimɓe, marle ba colliNdunngu keɓen ko nyaamtenCeeɗu nyiɓen to mbaaltenNguleenga, peewol no yahdaAllah waɗii ngam maaɗa Koo ɗume nastoy faamuJaangol jonta fa reenuTa jab ɗaana nge huɓɓaBacci ɗalaa-ɓe ɓe puufaA irfoto malla a jonngayHiite anndu a duncaySuudu to gonɗa maɓɓuSuddaari-ma kam sudduPeƴƴi ɗi kosɗe wogguNgujam ɗam maa moytuCuuɗi, sollaare no soowaNgam non lortu a wuuwaLownol ɓiɓɓe fa lownaTaa ɗalɓe ɓe ndiwnaAan fa nanɗo-ka huutir.

Bindol: Surajo Teete

Leave a Reply

Your email address will not be published.