Sharing is caring!

Prof. Umaru Pate (Kaigama Adamawa) heɓii ardaangal janngirde Jaami’a Mooɓgal Lesdi nde Kashere, diiwal Gommbe (Federal University, Kashere). O hokkaama ardaangal ko anndiraa Vice Chancellor, to o ardotoo janngirde nden yahki goɗɗi duuɓi.
Kanko Puroofeesa Umaru Paate ni, o jogikeno ardaare Duɗal Jaayndiyaakewal malla Jokkootiral (Communications) to Jaami’a Baayero nde Kano, nden fahin o jogii hooreejo Duɗal Ɓaarɗe Towɗe (Post Graduate), hidde o heɓa ardaare nde’e hesre.

En ɗon toroo Alla walla-mo, boo waɗa laamu maako nafa leydi, nafa lenyol.