Koode

Famtinki e Findinki

Pukaraabe windoobe WAEC nangaama be opeere COVID19 ha lesdi Nijeeria

Pukaraabe windoobe bindol fondu ndu timminki jangirde sekandari WAEC nangaama be opeere Korona wairus COVID19 ha nder lesdi Nigeria e burna mabbe fu latti bibbe diiwal Gombe e Bayelsa

Ha diiwal Bayelsa dum tabbitinaama nangaabe bibbe ko hewtata nogas (20), diiwal Akwa Ibom tabbitin goto (1) e gombe tabbitin pukaraabe nogas (20)

Komisinajo andal mo lesdi Gombe, Dr Habu Dahiru tabbitin BBC be fondi pukaraabe e mallumen ha jangirle nogas nder diiwal man e kebi pukaraabe nagiibe be oppere man nder jangirle jowi faago jonta.

“Pukaraabe ko hewtata ujuenere min poondi e Wala mo min hadata windugo wai ngam o nangi be oppere nde, pukaraabe ben nagiibe be mi sendi be hedi wakkere be jokkiti bindi mabbe bano fuda. ” o wii.

Komisinajo man besdi be wiiki duudbe nder pukaraabe man hollai alama nyawugo ha bandu mabbe e wobbe nder mabbe ma yamditi.

Gam faduki rabotiral ko malla nangaago he oppere Covid19 hikka windaago WAEC dasitama ha warki lewru saliindu on pukaraabe miliyion be temerre jowi fuddi windugo

Bindol WAEC ngoodi himmidinaare ko feewi ha pukaraabe ngam kangol latti damugal nastugo jaamia e ngoodi pukaraabe ha lesde fere fere nder Africa do winda bindol ngol bana ha leydi Ghana e Gambia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.