Koode

Famtinki e Findinki

SOOJI’EN NANNGII FULƁE

SOOJI’EN NANNGII FULƁE KONOOƁE BALMANKO’EN TO DIIWAL OYOSooji’en anndinii ka nannguki woɓɓe Fulɓe woynaaɓe, kamɓe cappanɗe nayo e njoweeɗiɗo (47) keenya Salaasa. Ton nder hukuuma pamara ka Ibarapa Woylaari. Nden ɓe tuumi woynaaɓe ɓen, taskanaaki yahruki kippol mbattitol, dow Yoruba’en, ɓaawo nde dental konunkooɓe lesɗe Yoruba’en, ngal Amotekun halki woɓɓe woynaaɓe tato, to diiwal Oyo ngal, nyalnde asawe saaliinde.Kaalanoowo hukuuma polis’en diiwal Oyo, tabitinii ka, Fulɓe ɓen suraama to ofisru CID ndu Iyaganku, nder siire Ibadan. Ammaa Fulɓe ɓen ni, mbi’ii, sooji’en ɓen nanngiiɓe sarde ko ɓe taarotoo ngujjooɓe yimɓe. Laatiiɓe boo, wujjaniiɓe woɓɓe nder banndiraaɓe maɓɓe, ngam hokkee ceede. Non kanko maa, hooreejo dental Mi Yetti Allah ngal MACBAN, Ibrahim Jiiji, o wi’ii, Fulɓe woynaaɓe ɓen, kamɓe 47, kamɓe ngoni faddotooɓe nokkuure Ibarapa gila caɗeele reento. Nden o maa tabitinii ka, hukuumaaji polis’en e anndani ka kuuɗe woynaaɓe ɓen. Ngam no ɓe kuwida e taadiiɓe diiwal ngal. Sabu non, ɓe wonaa yimɓe kalluɓe, ɓe’e no ɓe mballay diiwal Oyo ngal maa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.