Koode

Famtinki e Findinki

YIMRE JAAWNGEL

Jaawngel Jaawngel Jaawngel siiku,Ɓalel to Jaawngel ɓalal laɓkal,Kurket Kurket bojjoy maakoy,Dunngu to yaltii koy ndufa laala,Ton caka mbaape to laati nyiɓɓii,Ceeɗu to jokkii ngeraaɗe konkaa,Koy ndima ɓocco koy kaɗee coyɓo,Jaawngel Jaawngel Jaawngel siiku,Leeɓe ɗe maakoy toɓɓoy-toɓɓoy,Ngel ɓalwi ɗoo, ngel ranni ton, Bojji ɗi maakoy belɗi heeɗaande,Monnuɗo reenu monnere majja,Boyoowo reenu bojji timmaa,Yimre maakoy horway ko mettii.Jaawngel Jaawngel Jaawngel siiku,Anndinee-mo pamtinee-mo,Yecce ngujjo o reena Jaawngel,To boo o wujjii ngel yiman tan,Siikali maagel nanndii yimre,marɗo Jaawngel war yi`u ngujjo,Tappe ngujjo ngujjuɗo Jaawngel.Jaawngel Jaawngel Jaawngel siiku,Iyeende ɓalwoy, sofna Jawngel,Ngel heɓa lootaande, leeɓoy laaɓa,Koy ndima ɓocco boɗɗe sa`eende,Belɗe e honnduko, belɗe ƴakkol,Taa fiy Jaawngel, taa riw Jaawngel,Huunyuɗo Jaawngel nelɓe kaɗeemo.Jaawngel Jaawngel Jaawngel siiku,Bimmbi, nyalowma ngel heran tan,Assira, jemma koy yiman tan,Taa fiikal aan, taa huunyoykal,Biyeeli maakal kal fiiran tan,Nyalla e lesdi waala e lekki,Kal rima nyuure kal rima naange.Jaawngel Jaawngel Jaawngel fiiru,Goɗɗo e ɓaari dulkete sawru,Fiiru ɗalaamo to leydi ngaaɓi,Goɗɗo dariiɗo no nodda njaawleMoftee Moftee cuɓtee ngabbe,Mooɗee-ɗe kaare, ciiɓe peewɗam,Here here tan ciike piire.

Bindol: S. I. Teete

Leave a Reply

Your email address will not be published.