Koode

Famtinki e Findinki

LUWAL FUUFAAMA

1. A yettaa ma Jooman an Arandeejo FuɗɗuɗoA ɓeeda salaati dow Naboojo Muhammada.

2. Luwal fuufaama, non leydi laatake dimbakeDi iirtii ubaaɓe, non a lildi Muhammada.

3. To Dargal warii Moɓgal tagaaɓe ɓe kauritiiDu’are amin fuu juulɓe jippo to Ahmada.

4. To mooytii koode, asama seekama laatakeWalaa on mo hisna sai mo tokki Muhammada.

5. Yi’aa naage suddaama, nyibre suddake leydi fuuFa geese e balwi sai ɗe tokkoɓe Ahmada.

6. To kooseeje fiiri koode caami ɗe ɗoppakeWalaa to jeyaaɓe doggirta sai faago Ahmada.

7. Musinoowo fuu jaangai biɗɗo maako o sakkinaƁe deeɗi dimai fuu, non o bolbi Muhammada.

8. Yi’aa torra waati himbe wartii bo wuykuɓeWala wuyku ngooga kamɓe geddiɓe Ahmada.

9. Ɓe Maɓɓita defte sirru himɓe e sankitaaA yiittaa jalooɓe sai mo ɓaade Muhammada.

10. To laabka huwoyɗaa taanidiiɗa to duniyaA fottai e hairu yende fottirde Ahmada.

11. To kuuɗe ɓaleeje taskitirɗa e kalluɗeKo halli tawaitaa an e ngaƴnɓe Muhammada.

12. Mi noddii lenyol am Fulɓe ngam Allah keetideeDabaare wala men sai ni tokken Muhammada.

13. To ilmu heɓaama ngikku laaɓi to duuniyaFa laahira booɗai ɓadditoo ɗen Muhammada.

14. To on subti bumɗaaku haa suudu duuniyaA ummoto Dargal bumɗo o yiitaa Muhammada.

15. Mala’ika’en nangai faana hiite ɓe sakkinaWalaa ngoɗɗo balloo haa ngayooɗo Muhammada.

16. Mo nder hiite, andaa, yeeɗataako o maayataaO siikai o muuyai daa o tokki Muhammada.

17. O tuubai, o bi: “Ya Ceneeɗo mi anditiiTo ɗum soƴƴitii yam min mi tokkai Muhammada.

18. Mi juulai, mi suumai, zakka, faa ma mi hijjoto Mi nanta ka goɗɗo sai ka biiɗaa Muhammada.

19. Mi accai ka guika ko mi teetana himbe fuuWala ko gaɗai mi sai ko lilɗaa to Ahmada.

20. Fa jooman e inde maaɗa noddaimi jaabo yamWaɗan men risƙu en tokka laawol Muhammada.

21. To maayde warii men maaya nuɗɗooɓe diina maJaɓaa yonki meeɗen jippina men to Ahmada.

22. To Dargal warii men haade maako mo subtuɗaWalaa ɗoogi yenden sai ni ɗoogi Muhammada.

23. Mo ardoo e men tokka faa nasta jannataE Alkausara, huuru, non e yeeso Muhammada.

24. Fa salli alaihi, ahlu maako, sahaabo’enE mumini’en fuka yiidɓe Annabi Ahmada.

Dr. Aliyu U. Tilde, 18 September 2022