Firo Imoojiiji e Fulfulde

😂 Maayde jaleeɗe 😴 Ɗaanaade 😛 Jalkitde/ fabbaade 😬 Sekde 🤒 Ñawde 😘 Ɓuucaade 😆 Hekkitde 😔 Yurminaade 🙁 Yurmikinaade 😳 Ñawde 😢 Woyde 😯 Najde/haaweede 😁 Jalde 😈 Seytaane/ ngejemaagu 😍 Yiɗde 😋 Welde/ dakmude 👂Heɗaade ☺️ Hersude 😄 Jalde 🤔 Miijaade 🤐 Sokde

1 2