Sharing is caring!

Hannde 19 Colte hit 2021 so jamɗe ɗee keɓii 15 Gardiiɗo jaagorɗe leydi Mali woni Muktaar Waan maa o hollit lomtiiɓe sarɗyaŋkooɓe Mali ɓee ɓataake kuccam makko hade tuma mbo ɓe kalfinaa oo hiɓɓude, ko ɓuri miijeede e koo hollitoyta koo, ko toɓɓe jeegom:

*1 Ndeenaaka Lesdi Mali ndii e mba’di mum huuɓtidinndi*

*2 Hono yimɓe wiyanooɓe yoo ngaccu marfe baasi ɓee ngara koonnta e leydi Mali (DDR) no geɗe mum en njuɓɓinirtee.*

*3 E nder kawre ɓennuɗe ɗee haalanooma polis kaanɗo huuɓtidinnde leydi Mali ne foti soseede*

*4 Hono jaŋɗe Mali kaani yuɓɓinireede haa jaŋgooɓe ɓee mbaawa jaŋgirde no fotiri.*

*5 Hono kaaɗen jaɓirde ginol ngenndi Mali yoo yuurnite daña ko saataa hen, ɗum ko huunde nde Alfaa Umar konnaare Aamadu tumaani tuure Ibrahiim bubakar keytaa fuf keɓiino caɗeele batte mum.*

*6 Hono ɓe nganniyii yuɓɓinirde suɓngo ngo gardotooɗo leydi Mali ndii suɓirtee.*
Kuɗol MAB