Sharing is caring!

Ballo hooreejo lesdi Naajeeriya, Yemi Osinbajo, tuumiraama jaɓtuki goɗɗe nder ceede, ɗe hooreejo-no hukuuma faddooha kuuɗe mosle ka Naajeeriya EFCC, Ibrahim Magu tuumiraa e martuki-ɗe. Ɓaawo nde hukuuma maako kan njaɓtoyɗe haa mosle’en feere-feere e lesdi ndi’i.

To nihi ɗum waɗi ardiiɗo hukuuma EFCC kan jippina, nden kadi suraa, ngam jaabaaki tuume ɗe o tuumirirtee, dow no ceedo ɗuuɗko majjiri e hukuuma maako kan. O tuumiraama e jeytuki ceede teetowaaɗe, haa hippa-regga’en ko hewtani nayraa biliyonji cappanɗe tati e joweenayi (39b).
Nder ɗen nihi ceede ɗen, ballo hooreejo lesdi, Yemi Osinbajo, haƴum maa tuumiraama e jaɓtuki nayraa biliyon nayi (4b) nder ceede ɗen. Sarde ko hooreejo lesdi ndi’i Muhammadu Buhari, waɗi jahaangal raɓɓitoyki njamu to lesdi Engla.
Ammaa lawyaajo maako Taiwo Osipitan, fewnii haala kan, nden kadi o innirii nonɗum e anniya ɓalwinanki ballo hooreejo lesdi innde, ka woɓɓe saggarla’en yiɗi. Bana no goɗɗi nder cuuɗi caakol kubaruuji saaki.
Kanko maa ballo hooreejo lesdi ndin, ta wakkere maako, o umrii hooreejo polis’en lesdi, dow wiɗitoo haala, ka o tuumiraa kan. Ngam heɓtoyki goonga hakkunde maako e tuumooɓe-mo dow kuuɗe mosle ɗen.
Kanko ni Ibrahim Magu, to on ngejjitaay, o darnaama haa ardaaki hukuuma EFCC, keeña Njeslaare, ɓawo nde o tuumiraa e kuuɗe mosle kanko on maa. Hukuuma kan ni, nden maa woowii fartaneeki ardiiɓe, ngam nder ardiiɓe hukuuma kan nayo (4) walaa gooto mo fartaaka, nden tuumiraa e kuuɗe mosle ɓaawo farteeki kin.

Windande: Surajo Teete.