Koode

Famtinki e Findinki

SIYAASA DIIWAL ZAMFARA

MAWƊO HIITOOƁE DIIWAL ZAMFARA TIGGII KOMITIIRU WIƊITAAKI BALLO NGOMNAAAJOMawɗo hiitooɓe diiwal Zamfara, Kulu Aliyu, anndinii tigguki komitiiru wiɗitaaki ballo ngomnaajo diiwal ngal, Mahdi Aliyu Muhammed Gusau, ba no madalisaaɓe diiwal ngal ɗaɓɓitiri.Komitiiru ndun tiggaama ley ardaangal mawɗo hiitooɓe kiiɗɗo, Tanko Soba.Jaagorɗo hiitooɓe on laɓɓinii dow diidaangol 185(5), ngol doosɗe leydi Naajeeriya, hitaande 1999, hokkii-mo baawɗe tigguki komitii ndun sabu madalisaaɓe tefii o waɗa non nyalnde 10 lewru Ɗiɗaɓru, ka wiɗitaaki ɓallo ngomnaajo diiwal Zamfara dow luutuki doosɗe leydi.Wakkere wonnde boo, Hiitordu Mawndu/Towndu to Abuuja jo”inii nyalnde 10 lewru Tataɓru ngam heɗitaaki wullaandu ballo ngomnaajo on, dow tefuki ndu darna jaɓruɗe madalisaaɓe diiwal ngal ɗe ittuki-mo gila ardungal.Nyalnde Alhamiisa saaliinde, madalisaaɓe ɓen cuɓi jippinki ballo ngomnaajo on dow koromwal maako.Übersetzung anzeigen

Bindol: S.I.M: Teete

4Rilwan Jika Dembo und 3 weitere Personen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *