Koode

Famtinki e Findinki

GIƊGIƊTIRE Yimre Goɗɗo Pullo Suudan Bindi; Surajo Teete

Giɗgiɗtire njaljaltire enɗootire ngam nde Allah
Te’eetire, te’eetire njaafootire ngam nde Allah
Teftu denɗa hinnu ta naa sakiraaɓe banndu yaltaa dara
Tokka takka taa tikku coma
Ngam mbiile kuddi-am doole munya
Yolnde maaɗa taa maɓɓu falaa
E mbiiɗo hokka-am taawii-ɗum walaa
Koɗo maaɗa yewtam jalaa
Nyamnu yarnu ngam jaango kisaa
Keddo maaɗa taa toonyaa bonaa
Koo kalbam luttu yaaru o yara
Faro nyawɗo mbaaliiɗo jaha
Eftu juuɗe maaɗa tora
Na walla ɓanndu maako hoya
Hakkeeji maako lootoo kuba
Mo baaba maayi
Mo baaba maayi noddu wara
Bee gonɗi enɗam ndar-mo mboya
Moytu hoore maako yurmi-mo mana
Weƴƴitan-mo yiɗaande haraa
Peecinan-mo ko nyaamee-yara
Limce julde holtin-mo belaa
Njawdi maako taa meemu ngulaa
Ɓernde maako taa mettin sunaa
To o wii-ma wallam, taa faa salaa
Janngin-mo diina e fiijiiji dunya
Faaba sankin-mo haa o mawna o ɓaga
Ngam keɓa kedda aan faa yaamada
Dabbaaji maaɗa
Dabbaaji maaɗa taa weelnu nyawa
Taa haɓɓu yoofu sakkin nduraa
Nyalla nyamki to wartii ɓira
Hokku saaro nden bacci e njara
Taa yeeba wonna majja wujjee wila
Fabboo njuugam-ma hakkeeji e tila
Kuuɗe boɗɗe maaɗa kooce biya
Resane mo a meeɗaay gi’a
Woɗɗa fiyki dow jaggu bara
Ngam nyannde darngal to latu-ma hawa
Nyamaande Jowma wurtin keɓa
Rima rimtoo ɓesdoo laya
Mbarjaari maaɗa ton yeeso yaha
Ngam ɓiɓɓe rewɓe Firdawsi ɓagaa
Taa sukku laabi ngam peecoɗaa
Taa nyamtu leddi heddooɓe maaɗa
Taa soɓin beeli ngam lootoɗaa
E ɗowle leɗɗe bee tuundi maaɗa
Taa pe”u lekki ngam dow walaa
Ki woodi yonki dey ba yonki maaɗa
Ki woodi ɓanndu dey ba ɓanndu maaɗa
Ki juulay ki tasbay dey ba juulde maaɗa
Koo faa ƴuungel aan fa taa yawa
Taa damfu-ngel taa yaawu ndara
Feho maaɗa hebbin rufa
Colli ladde e gerooɗe e njara
Taa yar taaba ɓanndu maaɗa nyawa
Woɗɗa njaram e caaca e boɗa
Pelle ƴoore ɗemngal marɗaa kaɗa
E laabi fewre joofa celaa
E jeynu e nguyka e nyaamol ribaa
Yawaaki yeebo saaro’en dudaa
Taa way gasaa kuugal iraa
Ngam njawdi denɗa maaɗa wila
Ngam o cooya seyoɗaa belaa
Ngam o rella ko o nyaama o yara
Ngam ɓuraamo ko o marii maraa
Ngam o sooko o majja o wuma
Ngam o waaloo duuɓi o nyawa
Ngam o yinnoo o haɓɓe o suna
Ngam o haɓa o haɓdee o fiya
Rewɓe maako e ɓiɓɓe maako o wanya
Jowma faa e ndar-ma nana
Jogiiɗo yonki maaɗa kulaa
Annduɗo ko miilata numaa
O wii-ma boɗgal tiinoɗaa kuwa
E gedde tikkinooje Jowmam alaa
Jipporde maaɗa aan faa ton Lazara
A hubay e nder Jahannama dudaa
Taa rewu ko taga taguɗo-ma alaa
Nuɗɗin Jowmam gannginɗo-ma diga e nder walaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *