Sharing is caring!

To leydi Mali: ko kolonel Assimi Goita ardi toon honinkooɓe ittuɓe IBK e laamu mum , ko kaŋko ɗowata golle laamu ngu haa woteeji mbaɗe.

O holliti yo Mali naaɓe ndutto e golle mum en.
Jeyaaɓe e lannda M5 RFP kolliti ina keɓli gollodaade e koninkooɓe lomtiiɓe ɓe.

Windande: Lexeiba Gorgol TV/FM