Sharing is caring!

  • *En Pulii Winndannde Pinal nde njiinoɗen e fransiire e dow dingiral men TPMurtani ñannde 20 yarkoma 2019 ndee, kuɗol

*Sonndu🐜🦅 nde wuuri ndee, wuurata ko mooƴu, so sonndu maayii, mooƴu ñaamaɗum ɗum, wuura he mum.* *Tuma e baɗe mbaawi waylude huunde fuf e nokku fuf e kala sa’a.* *Ndeen’noon wata famɗin hay huunde eko satimaa.* *Ɗaminoɗaa hay hannde aɗa waawi heɓde sagomaa, kono njogoroɗaa ɗum ko tuma ɓurma jogaade hattan! Ngannden ko lekki ngooti fewnirtee Almetaaji miliyoŋ, kono gooto e ɗiin Almetaaji ene waawi summde leɗe miliyoŋ! Waɗde moƴƴinen baɗe men!* *Tuma wa’i kono ilam caaŋgol niih, a waawata huutoraade ndiyam mum laabi ɗiɗi, kala ɗam kuutoriɗaa, ɗam ɓennii ɗam artataa goŋgol.* *Tiiɗno e battinnde kala hojom e nguurndam maaɗa, mbaasaa ñaaƴirde ŋari yeeso, ɗum tuma koko wayla ɗum yaawi leeli.* *Wata ndaartu neɗɗo mbo neɗɗaŋkaagal kiɓɓungal, ngati ɗum woodaani,* *mbele mooɓondirde ɗeeɗo fuf naftoroɗaa, ndaartu heɓde nai (4) ɓurɗe haanndude e Korsa e Gilli ɗee.*
*Geno*
*Nguurndam*
*Ɓesngu*
*Sehiliraagal*
*1 Geno woni joom nguurndam.*
*2 Nguurndam ene raɓɓiɗi.*
*3 Ɓesngu: ngati hono ɓesngu woodaani.*
*4 Sehiliraagal: ngati hono sehiliraaɗo woodaani !!…*
*Nuldu ndeeɗo winnndannde musiɗɓe maa e banndiraaɓe ma.*
*Fulo Mammadu A Bah.*