PYRAMID (هرم) MAR, PAA MER, BAAMUULE

Sharing is caring!

Pyramide wiyatenoo he haala misranaaɓe haŋki ko “mar” e wiyde Abuubakri Muusaa Lam, ganndo bittoowo geɗe Misra haŋki, he deftere mum wiyateende “Fulɓe Gila Heli-E-Yooyo Haa Fuuta-Tooro. O wiyi wonnde innde ndee noon ina siftina en wowlaandu Pulaar ndu mbiyaten “marde”. Marde ko mooftude huunde, hisna ɗum. So en nduttiima he ko janngunoɗen he duɗe laamu ɗee, wiyaa ko wonnde misranaaɓe haŋki ina ngooŋɗinnoo wonnde ko neɗɗo ɓooyi maayde koo fof maa meeɗ nde ummitinaa. Ko ɗum waɗi, so gooto he laamɓe maɓɓe maayiino ɓe peewnatno ɗum haa feewa, ɓe cuɗa ɗum kaŋŋe e kaalis keewɗo, ɓe kasna ɗum, ɓe mbaɗa ɗum nder Mar (pyramid).

Haa jooni e ruttaade e ko wittiyanke oo wiyi koo, o wiyi wonnde ganndo gooto ina wiyee Mbay Gey won ɗo haali wonnde jolfuɓe ene njooporoo genaale <<mar yi>>. Eɓe njoganii genaale innde woɗnde nde ɓe mbiyata <<bammeel>>. Ndeen innde ina nanndi he innde nde fulɓe mbiyata <<baamuule>>. Woni faayiida haala kaa ko Abuubakri hollirde ɗum wonnde ina yahdi he yiyannde Seek Anta Joop nde o yi’i helmere “bammeel” ndee ina nanndi he wowlaandu ɗemngal Misranaaɓe haŋki ndu ɓe mbiyata “paa mer”; woni innde timmunde ndee.
Waɗde en paamii innde pyramide timmunde ndee he haala Misranaaɓe haŋki ko “paa mer” wonnoo. Wiɗtiyanke men oo hollirii nanndugol “paa mer” kañum he “baamuule”
Abuubakri hollirii kadi iwdi leƴƴi goɗɗi ɓaleeji to Misra. Wonaa enen tan ngimmii to Misra.

E kuɗol: ✍️ Mohammed Jallo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.