Koode

Famtinki e Findinki

SAWDI HARMINII MEEMUKI SUUDU KAABA

Lesdi Sawdi harminanii hijjooɓe hikka meemuki suudu Kaaba, ngam faddaaki hijjooɓe ɓen gila saakaaki ñawu Koroona hakkunde maɓɓe. Nihi ɗum ni, hollii haa e meemuki hajrul-aswad, nokku darjiɗinngu, meemeteengu wakkati ɗawaafu to suudu Kaaba ndun.

Lesdi Sawdi ndin ni, wurtinii diidaaɗi kesi, ɗi hijjooɓe hikka tokkata sarde hijju maɓɓe. Nder haa e woɗɗootirki hakkunde gooto fuu ko yottii miita e senndere. Nden wattuki summattaare maa doolɗinaama hakkunde hijjooɓe ɓen.
Lesdi ndin ni, yahdike anndinii haɗuki lesɗe yaasiije yahanki hijjuki hikka. Ammaa kadi ƴiwoyɓe goɗɗe lesɗe ɗen e jooɗi e Sawdi ndin, waaway hijja hikka ɗum. Nden naa bana woowaa to yimɓe ko saalii miliyonji ɗiɗi hijjata, hikka hijjooɓe ɓen saalataa ujuneeje sappo.

Nder duuɓi caaliiɗi ni, lesdiyanko’en Sawdi, ɗalataake hijja, naa ɓaawo duuɓi jojjowi, ammaa hikka kadi ɓe ɗalaaama kamɓe ɓen, ɓe hijja.
Hijjooɓe ɓen ni, naa poondanaama nanngeeki ñawu Koroona, hidde ɓe puɗɗa hijju ngun hikka. Nden ɓaawo ɓe hijjii maa naa ɓe poonditaama, nden ɓe kakkitee asaweeje ɗiɗi, hidde ɓe co”oo nder ummaatoore ɓe ƴiwoy e lesdi ndin.

Nden kala mo duuɓi muum saali cappanɗe njoweego’o e jowi fuu hijjataa. Non maa marɗo ñawu kertaangu ɗalataake hijja hikka, bana no lesdi Sawdi ndin anndini.

Windande: Surajo Tete

Leave a Reply

Your email address will not be published.