Koode

Famtinki e Findinki

Dental Miyetti Allah Kawtal Hoore

Dental Miyetti Allah Kawtal Hoore waɗi mobde haa wuro Tudun Wada hankude wuro Keffi yaaki Abuja mobde hawri Ardiɓe Fulɓe iga nder diiwal Nasarawa e diwe feere feere Haa leydi Nigeria e Fulbe no ko ɗuuɗi hiddeeko ni mobde den Waɗe jagorɗo miyetti Allah Kawtal hoore nonnon Laamiiɗo Fulɓe Nigeria fuh.

Alhj Abdullahi Bello Boɗeejo waɗi moodibbe Cerno’en ndursi Qur’aana Asweeje ɗiɗi ɓe jippini qur’ana de ujune go’o 1,000 Ngamma torde Allah wadda jonnde jam e leydi Nigeria, nonnon o mabɓitani Fulɓe luumo na’i e Mbaali e Mbe’i wi’e teego Kasuwar Maliya haa Ngelle Tudun Wada

Haa mobde nden ni in hunini Ardotooɗo dengiral ngal mo diwal Nasarawa nonnon in taski hoccugo derke’en fulɓe ujune go’o 1,000 reentooɓe malla ɓe Banga kuudaiɓe e jaami’i’en reento Nigeria ngamma wadduki rento nder ummatoore fulbe fuh.

 

Windande: Ibrahim Iro Modake.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *