Koode

Famtinki e Findinki

Haa goram Giɗo am

▪️Ko aan tigi woni ɗoo !
▪️Aan ngenndiyaŋke jiɗaaɗo mo aňtetaake !.
▪️Aan Pinɗo paarnorɗo FULƁE mo faalkistaake !.
▪️Aan ceedtanaaɗo cuusal e caasal ngal yiɗɓe e aňɓe fof teskinoo !.
▪️A yahii, kono ellee
a yahaani, ngati golle maa na nji’ee eɗe njeeɓee, haala maa na heɗee eka naftoree !.
▪️Jaayndeyaŋkooɓe Fulɓe Senegaalnaaɓe
ngenndiyaŋkooɓe hannde ɓee, ko e maa ɓe njaŋngi ! …
▪️Aan ganndo baawɗo mo saggataa, laaɓɗo reedu mo ɗawataa, nuunɗuɗo mo jamfotaako, ganndinɗo heewɓe ko woni darnde e fotde Jaayndeyaŋke Pullo !.
▪️Nde tawnoo ko a ganndinoowo coftunooɗo, ko ɗuum waɗi a seerataano e wi’de heɗiyaŋke maa :
Anndo, so a anndii, anndin !”
▪️Sinndo aɗa wuurnoo hannde, maa mi daro e yeeso maa, mi wi’a :
Mi anndii e maa ko heewi, e tee maa mi eto anndin’de ɗum heewɓe e Ɓiyɓe Leňol men, mbela mbelto-ɗaa, mbyto-ɗaa !!!

▪️Mi yejjittaa hit. 1968
nde nganndondir-ɗen
to Ndar
▪️Mi yejjittaa hit. 1975
nde koɗdu-ɗen to
Pikin-dakaar
▪️Mi yejjittaa Ňalnde
09 / 09 / 2000
nde mbaynondir-ɗen
to Rajo Senegaal !!!.

Yoo Aljanna Firdawsi won hoɗorde maa

Bindol: Siley Jeeri Galo
Soh

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *