LISTEN TO KOODE LIVE

*NGONKA NJURMINIIKA AFRIK*

Afriknaajo so finii subaka, adotoo ko ňifde pindinirgel mum peewnangel leydi SHIIN, yalta e darapuuji mum caňaaɗi leydi ENNDO, ňaantoo comci mum caňaaɗi BANNGALAADESH.

O ɓoornoo paɗe ɗataaɗe ITALI, yara kamatine ɓiɓɓe leɗɗe gummiiɗe ESPAAŇ, waɗa kosam ɓiraɗam, moƳƳinaaɗam leydi FARAYSE, e nder kaas mum kafe demaaɗe BERESIL.

O jola e oto makko liggaaɗo leydi JAPOŊ walla leydi ALMAAŇ, o tiindanoo yeeyirde esaas wiyeteende TOTAL, limteteende e gollorɗe leydi FARAYSE gonɗe e nder leydi makko , o loowa werlaa makko kuɓɓirɗam haa heewa, o Ƴetta telefoŋ makko peewnaaɗo leydi KORE, walla portaabal Samsung ňeeňɗinaangal leydi TAYWAAN walla aayfoon ummiiɗo AMERIK, o yoɓira ORAAS MONEY, gollorde leydi FARAYSE, jooɗiinde ina golla e leydi makko.

So midi yonii, o yalta biro makko, omo karwitii ha o yoori kos, e nder nguleeki caɗtuki, tawa ko westeeji moƳƳinaaɗi e gollorɗe Orop o ɓoornii.

So ɗuum ɓennii, O tawoya sehil makko e ňaamirde yooɗnaande haa wayi no jam, ɓe ňaamda ndefuuji tuubakooɓe, caggal bottaari, o wutta sigiret giwɗo leydi AMERIK, o siiɓoo njaram irlanndeejam.

O hama, o ficca maaro KAMMBODJI, o yara konnjam Piyeer KASTEL, peewneteeɗam leydi FARAYSE, so o hootii galle, o uddita tele makko, o yeeɓa kawgel fuku-koyngel hakkunde Barsa e Royaal, e nder kanaal sat, mo leydi FARAYSE, tawa so en kiisiima, dendaangal kaalis mo o yaltini oo fof, alaa heen hay tanka gooto, keddiiɗo e juuɗe Afriknaajo; kaalis fof, hooti ko e hakkunde Oropnaaɓe, Asiinaaɓe e Ameriknaaɓe ?!

Caggal ɗuum, nde tottu-ɗen kal men fof woɗɓe, njooɗo-ɗen eɗen njeewta hakkunde men, eɗen ndokkondira miijooji e hol ko haɗi Afrik ɓamtaade ? Hol ko haɗi golle e kaalis woodde e leyɗeele men ? Hol ko duunde haɗi Afrik ndee yahrude yeeso ?!

Tuugaade e oo ɗoo sifaa, ngonen noon e wiyde caɗeele men, ko woɗɓe pawi ɗumen e dow men ?!….

BANNDAM EN, PINEN, KOONI PINEN, ALLA WEETII – ENEN AFRIKNAAƁE, WAYLAARE MEN FOTI FUƊƊORAADE KO E JUUƊE MEN, WONAA E JUUƊE GOƊƊO WALLA WOƊƁE !!

*Yoo jam Alla e kisal e ngaynaaka Mum ngon e men !*

*Jippinɗo* : Pr. Abuu SIH
*Firo e sawtowol* : Aamadu Tijjaani KAN.

Ko yahata e lesdi Maali

Ko yahata e lesdi Maali gila hello Binndol Pulaar

Fulɓe mbi’i wata neɗɗo roŋkan banndum mi haalaniino-ma. Kuɗol MAB.*

Gilaa balɗe 10 ɓennuɗe ɗee leydi Mali koko naatani hirsu wota maayde: geɗal am geɗal am heewi haa yettiima hannde 25 Duujal hit 2021 konuŋkooɓe Mali ɓee rafi mum yahdude e kooluya mo Bah Ndaw gardinooɗo leydi ndii fawi e Muktaar Waan oo ɓe ittii ɗum e ardagol.
Eɗen paama ɗum woni alaa ɗo yahnoo artii ɗo wonnoo.

Eɗen padi e ko arta hol mo ɓe nganniyii ardinnde jaagorɗe, e hol oon sifa.

Wasiyo men ko: taweede feɗde mooɓondiral gollooɓe ngenndi Mali UNTM koko notdi jeyaaɓe mum en ɓee fuf wota ngollu haa nde ɓe kawroyi ngoota fuf.
E taweede laamu nguu kadi naatnii hen mbaylaari ndi hay gooto joottoranooki: *kala kattannɗo ene foti ndaarde nguura galle mum. Kala jogiiɗo seeɗa yoo reeno wi’de ina waɗɗan heen njahaa ngaraaji.*
MAB hannde 25 Duujal hit 2021.

ƊEMƊE YIMRE (TONGUES OF POETRY): E RAƁƁITA BINNDI GIMI NDER ƊEMNGAL FULFULDE

By Abdulbaki Ahmad 

“Banndiraaɓe”

To moɓtorde yimooɓe ɗiɗaɓre nde Yimooɓe to Naajeeriya (Poets in Nigeria) yuɓɓi to Ikorodu to diiwal Leegas ngaɗande hakkunde 15-16 lewru Siilo nduuɓu 2021, ka anndinaama dow dental Ɗemɗe Yimre (Tongues of Poetry) laatiingal ko tiggaande nder dental Yimooɓe to Naajeeriya yeeynay winndaannde gime nder ɗemngal Fulfulde inniraaɗum “PIN Fulfulde Poetry Prize (PFPP)”.

Tongues of Poetry e daranii Faddaaki ɗemɗe musinaaɗe to lesdi Naajeeriya e finaatawaa ta laawol winnduki gime ngam reentaaki finaatawaa yimɓe lesdi ndin.

Nder hitaande 2016 (ToP) fuɗɗiri e kuuɗe Kolade Olanrewaju, seketereejo PIN, to o darii darnde ndaartoowo. Ɓaawo ɗon (caggal non) Amarachi C Attamah, kaɓanoowo ɗemngal Igbo, njaɓti jaɓruɗe dogginol piiji ɗin, to yimre ɗemngal Igbo heɓi naatineeki nder wallifaaku, to gimi ɗin winndaa nder jaaynde PIN nde fecco-feccere hitaande, e maa gonndal e yimooɓe ɓen.

Sabu ɗum ko yeewtaa to dow, waɗi Fulfulde kayre maa nde adaa. Dokkal ngal wallay yimooɓe e ko ɓe keɓata, sabu non, no ɗum yeloo Fulɓe yimooɓe semmbiɗinay boo ɗittina aɗɗe booɗɗe ɗe binndi yimre e maa naftirki yimre to wannginki piiji taariiɗi-ɓe.

Dokkal:

1. N50,000 woni ko tato nder jaaltiiɓe ɓurduɓe heeɓata.
2. 2. Kala gimi suɓtaaɗi fuu heɓay winndeeki to loowre geese PIN.
3. 3. Gimi suɓtaaɗi ɗin heɓay winndeeki nder jaaynde PIN ngaɗeteende kala fecco-feccere hitaande fuu.
4. 4. Kala tawtoraaɓe to jottootiral ngal, heɓay hokkeeki ɗereeji seedaramku.
5. Doosɗe:
6. 1. Saawdu gimi ɗin foti wona dow kala huunde fuu.
7. 2. Gimi ɗin doole winndee laaɓɗum, sella, taa wonnda e boofol, nden binndi ɗin laato yahdii e Binndol Ngerdaangol sarde Bensondiral Bamaako e nduuɓu 1966.
8. 3. Gimi ɗin foti winndiree kadin e binndol ADLAM.
9. 4. Kala tawtoraaɗo foti nilda gimi faa kannji ɗiɗi.
10. 5. Binndi yimre nden fuɗɗay jaɓeeki gila 1ɓre lewru Seeɗto, 2021, boo ɗi ngona maral nilduɗo on.
6. Gimi ɗin foti nildee ta: topfulfulde@gmail.com
Ngam heɓki bayaanuuji goɗɗi nildu: topfulfulde@gmail.com malla a ƴewna +2347060463369

Abdulbaki A Ahmad
Ndaartoowo, Ɗemngal Yimre ngal Fulfulde.

Maayde

So maayde arii, hol ko keddorte-ɗen e dakammeeji, ɗi meeɗno-ɗen e aduna ? Haa e denndaangal muusallaaji, ɗi meeɗno-ɗen heɓde kadi ?

CONTACT

Tel: +2349080162006/+4915218902016
24Hrs